Myndighetens skyldigheter


Förvaltningsmyndigheter har stora skyldigheter gentemot individen. Främst kan detta uppvisas vid hanteringen av myndighetsbeslut samt olika situationer som berör individers kontakt med myndigheten i fråga. Ärendehanteringen, med andra ord hur myndigheten sköter sina skyldigheter gentemot individen rent administrativt, är så pass viktigt att förvaltningslagen skapats för att det inte skall råda oklarheter eller oegentligheter vid denna utövning. Lagen i sig begränsas enbart av huruvida det kan tillkomma ett starkare skydd för individen, i den mån detta förekommer så skall det starkaste skyddet kunna åtnjutas av individen. Myndigheten är därmed tvingad till att hantera sitt arbete på ett sätt som garanterar en hög grad av trygghet för individen. Oftast brukar det sägas att den offentliga förvaltningen skall ha översyn över dess åtaganden, men i svensk rätt kan man likna situationen vid att befolkningen i sin helhet skall garanteras en översyn över själva myndighetsutövningen. Detta garanterar en insyn som på sikt utlovar en högre kompetens inom den offentliga förvaltningen.

Myndigheternas skyldigheter är så pass ingående att de måste ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Detta innebär att allmänheten har en större möjlighet till att på sätt och vis kontrollera myndigheternas arbete, genom att kunna granska sina ärenden samt beredas möjlighet till myndighetskontakt. Har myndigheterna särskilda tider för denna kontakt, så ligger kraven på att de offentliga organen skall göra denna information tillgänglig för allmänheten. Myndigheterna måste även anpassa sig utefter den rådande teknologiska utvecklingen. Med detta menas att individen skall få möjlighet att kontakta myndigheterna via telefax, elektronisk post samt, i den mån utvecklingen går vidare, på annat sätt likaså. Myndigheter måste enligt lag ha öppet minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot besökare samt bereda möjlighet för ärenden att inkomma. I övrigt skall myndigheterna möjliggöra för allmänheten att ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten i enlighet med den offentliga andan som förespråkas i grundlagarna. Detta är något som genomsyrar hela den offentliga förvaltningen. Myndigheterna är även skyldiga till att samarbeta mellan de olika organen. Detta krävs för att möjliggöra en god och effektiv ärendehantering samt skapa ett effektivt förfarandesätt myndigheterna emellan.

Myndighetens skyldigheter sträcker sig självfallet vidare inom ramen för ärendehantering. Varje ärende skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eller kvalitén hamnar i skymundan. Myndigheten är även skyldig att inhämta yttranden och upplysningar från övriga myndigheter om så krävs i det enskilda fallet. Själva ärendet samt beslutet i sig skall uttryckas så pass lättbegripligt att det inte skall vara en svårighet för gemene man att kunna bereda sig den informationen. Myndigheten måste därmed anpassa sig och inte enbart förlita sig på ett fackspråk. I övrigt skall myndighetens arbete och ärendehanteringen i sin helhet genomsyras av en process som underlättar för den enskilde att ha att göra med myndigheten.

Bläddra bland juridiska artiklar