Effektivitetsprincipen


När man talar om offentlig rätt, så kommer man så småningom att komma in på diskussioner kring internationell rätt. Den rätt som kanske berör europeiska medborgare i högst grad är förstås EU-rätten, där flertalet direktiv ständigt inkorporeras i inhemsk lag. Även den internationella rätten har dock vissa offentligrättsliga principer som syftar till att skydda individen. En av de viktigaste principerna är effektivitetsprincipen. Denna princip förklarar i sin korthet att den Europeiska Konventionen skall garantera vissa rättigheter för medborgaren. Dessa rättigheter skall inte vara begränsade av sitt ordalag, utan vara praktiska och effektiva. Konventionen skall alltså inte utlova några möjliga rättigheter, utan det som står i den skall tolkas som konkreta och praktiska artiklar. Effektivitetsprincipen menar i och med detta att Konventionen skall tolkas med individens bästa i åtanke.

Vid ett flertal tillfällen har den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter prövat frågor baserat på effektivitetsprincipen. Ständigt har det handlat om att individens intressen måste återspeglas i lagtolkningen och att denna tolkning av lagtexten skall ses som en självklarhet. Frågor som rör mänskliga rättigheter kan ses som självklara, men syftet med effektivitetsprincipen är att se till så att individen inte skadas av att man inte tagit hänsyn till den praktiska och effektiva betydelsen av Konventionen.

Kravet på praktiska och effektiva rättigheter som kan utläsas av konventionen visar på en vilja att inkludera gemene man och inte lämna för mycket tolkningsutrymme i lagtexten. Det kan tyckas självklart att en konvention som handlar om mänskliga rättigheter är till för att främja just sådana rättigheter, men med en princip som den ovan nämnda så stärker man detta medborgarskydd ytterligare några snäpp. Lagtexten skall kunna förstås och rättigheterna den talar om skall vara praktiska och effektiva, d.v.s. direkt tillämpliga för vardera invånaren.

Genom att man skrivit texten på detta sätt, och samtidigt haft ett tillvägagångssätt som präglas av rättvisa, så har man uppnått en konkret konvention som stärkts ytterligare av effektivitetsprincipen. Just den styrkan som principen tillägger är att den begränsar den lagstiftande makten, och myndigheterna, i detta fall på den internationella/europeiska nivån. Genom att fokusera på att lagtexten skall vara praktiskt användbar och inte ha för stora tolkningsutrymmen, så har man samtidigt stärkt medborgarens rättigheter då man suddat ut eventuella juridiska frågetecken när det kommer till Konventionen.

Bläddra bland juridiska artiklar