Uppskov med punktbeskattning vid handel inom EU


Vid handel med varor mellan länder kan det hända att flera länder vill belägga en vara med punktskatt. Detta händer ofta med varor som de flesta länder tar ut extra skatt på, som t.ex. alkohol. Hur sådana dubbelbeskattningssituationer hanteras beror på mellan vilka länder handeln sker, eftersom olika länder har olika principiella utgångspunkter för när beskattningen ska ske.

En del länder tillämpar den så kallade destinationslandsprincipen, som säger att punktskatter ska betalas först i destinationslandet där varan säljs på marknaden och då beskattas på samma sätt som de varor som produceras i det landet. Andra länder tillämpar istället ursprungslandsprincipen som belägger varorna med punktskatt redan i samband med att varorna framställs i ursprungslandet. Ursprungslandsprincipen gynnar generellt sätt handeln i länder med låga skattesatser, då dessa får en konkurrensfördel gentemot andra länders varor.

Inom EU tillämpas destinationslandsprincipen, vilket gör att beskattning sker i konsumtionslandet och inte i tillverkningslandet. Detta medför att en vara som produceras i Sverige för att säljas i Tyskland inte ska behöva punktbeskattas hårdare än de konkurrerande tyska varorna, dvs. en ökad likabehandling av varor på den gemensamma marknaden. Om en vara redan punktbeskattats i ett EU-land och sedan flyttas till ett annat EU-land och genomgår ny punktbeskattning kan den första skatten återbetalas.

De gemensamma EU-reglerna gäller för skatter på alkohol, tobak och mineraloljor (de harmoniserade punktskatterna) inom det som utgör EU:s punktskatteområde. På grund av att beskattningen ska sker i landet där varorna slutligen släpps på marknaden kan varorna bli föremål för ett uppskovsförfarande fram tills detta sker, dvs. under tiden då varorna transporteras, bearbetas eller förvaras. Ett uppskovsförfarande innebär att punktbeskattningen skjuts upp till dess att tiden är inne för varorna att släppas på marknaden.

För att förhindra skattefusk har gemensamma kontrollsystem utarbetats som ska förhindra att skattepliktiga varor ”försvinner” under uppskovsförfarandet. De obeskattade varorna ska förvaras i godkända skatteupplag (lagerlokaler som uppfyller vissa högt ställda säkerhetskrav) och hanteras av personer som är godkända som upplagshavare. En sådan godkännandeprocess blir aktuellt först i större verksamheter, och för mindre aktörer finns ett enklare förfarande genom vilket en person kan godkännas som registrerad varumottagare eller registrerad avsändare. Dessa har dock inte lika vida befogenheter att hanterade de obeskattade varorna, framförallt genom att de vid mottagandet måste betala punktskatten och alltså inte tillåts förvara varorna i ett skatteupplag.

En fysisk eller juridisk person i Sverige som vill tillverka, bearbeta eller transportera varor och få uppskov med alkoholskatten kan ansöka hos Skatteverket om att bli godkänd som upplagshavare. Vid samma tillfälle ska personen också skicka in en ansökan om att få en viss lokal godkänd som skatteupplag. Ansökan ska också innehålla beräkningsunderlag för att kunna fastställa hur stor transportsäkerheten m.m. ska vara. Även registrerade varumottagare och avsändare vänder sig till Skatteverket med sin ansökan. Efter att godkännandet meddelats kommer uppgifterna återfinnas i SEED-registret som används för verifiering av uppgifter i punktskattesystemet.

Under en leverans av obeskattade varor mellan två skatteupplag måste den upplagshavare som är avsändare ställa transportsäkerhet för den aktuella leveransen. Säkerheten är en ekonomisk buffert i form av exempelvis en bankgaranti som motsvarar den skatt som ska uttas på destinationsorten och som kan tas i anspråk av skattemyndigheten om skatten av någon anledning inte kommer att betalas in.

Leveransen ska förses med ett administrativt ledsagardokument som bl.a. visar att varorna ännu är obeskattade. Ett sådant dokument krävs dock inte om det bara är fråga om transporter inom ett och samma land, utan behövs först när varorna förs över gränsen till ett annat EU-land. Dokumentet returneras av tullen om varorna lämnar EU:s punktskatteområde. När skatten väl betalats räcker det med ett förenklat ledsagardokument i de fall ytterligare transporter blir aktuella. Idag sker en gradvis övergång från systemet med traditionella fysiska ledsagardokument till det nya elektroniska systemet EMCS (Excise Movement and Control system) som syftar till att öka effektiviteten och säkerheten i handeln med punktskattepliktiga varor.

Bläddra bland juridiska artiklar