Skatteverkets och kronofogdemyndighetens funktioner och kompetenser


Skatteverket är den myndighet som ansvarar för det praktiska arbetet att rent faktiskt samla in de skatter som lagstiftaren bestämt att de fysiska och juridiska personerna i samhället ska betala. Den myndighet vi känner idag har gamla anor men är i sin nuvarande form en förhållandevis ny skapelse. Skatteverket inrättades faktiskt först år 2004 genom att det dåvarande Riksskatteverket slogs ihop med skattemyndigheterna.

Det övergripande målet med verksamheten är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, vidare har skatteverket som uttalat mål att bekämpa och förhindra brottslighet. De centrala uppgifterna rör insamlande och säkerställande av skatterna, bouppteckningar, folkbokföring samt att bevaka fordringar där staten är borgenär. Bland verkets viktigaste funktioner kan nämnas förvaltningen av årliga taxeringen och granskningen av densamma, även företagens deklarationer, socialavgifter och moms.

Förutom det rent praktiska arbetet är Skatteverket också delaktiga i rättsbildningen, det vill säga hur lagarna tolkas och tillämpas. Detta sker främst genom tre sorters verksamhet: meddelanden, föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande och Skatteverket har bemyndigats att utge dessa. På grund av deras bindande karaktär, är det för rättssäkerheten viktigt att de publiceras. Detta sker i Skatteverkets författningssamling och de kan även ses på verkets hemsida. Allmänna råd är, till skillnad från föreskrifterna, inte bindande, utan bara vägledande. Oavsett detta, är de betydelsefulla och följs ofta av de skattskyldiga. I sina meddelanden ger Skatteverket sin syn på vad som är gällande rätt, alltså hur lagarna ska tolkas.

Som myndighet har Skatteverket förutom sin praktiska funktion med indrivningen av skatter och sin rättsbildande funktion också en uppgift som består i att tillhandahålla service till medborgarna. Härmed står man till förfogande när det gäller svar på frågor om skatt, utskrift av personbevis och dylika tjänster

Kronofogdemyndigheten är en egen myndighet som inte i huvudsak är inriktat på skatteindrivning men som ändå förtjänar att omnämnas då myndighetens övergripande mål är att hjälpa borgenärer att driva in obetalda skulder. Det är då självklart att man även arbetar i statens intresse, i de fall individer eller företag har skatteskulder.

Bläddra bland juridiska artiklar