Tillfällen då jordförvärvstillstånd krävs


Vid köp, byte eller gåva av fastighet (lantbruksegendom) i glesbygdsområden måste i vissa fall förvärvstillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Syftet med en ansökan är att främja sysselsättning och bosättning i glesbygden. Med glesbygd åsyftas stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning eller service och skärgårdsområde.
När måste tillstånd sökas?

Juridiska personer

Juridiska personer måste alltid, vid förvärv i glesbygd, ansöka om förvärvstillstånd. När det är utanför glesbygd krävs tillstånd om den juridiska personen köper fastigheten av en enskild person. Det innebär att om ett bolag exempelvis förvärvar fastigheten från en annan juridisk person (ej dödsbo) och fastigheten inte ligger inom ett glesbygdsområde eller ett så kallat omarronderingsområde behövs inget tillstånd. Ett omarronderingsområde är ett område där fastigheterna är splittrade i så små skiften att det hindrar en rationell brukning av åker och skog.

Enskilda personer

Enskilda personer behöver inte ha tillstånd utanför glesbygd. Däremot behövs tillstånd inom glesbygd. Det finns dock ett par undantag från denna regel;

• Släktförvärv är tillståndsfria. Det innebär att om du köper, byter eller får en fastighet i gåva av exempelvis dina morföräldrar eller make/maka så behöver ingen ansökan göras. Däremot måste tillståndsansökan göras vid förvärv från syskon.
• Den som varit folkbokförd (minst ett år) i glesbygdsområdet i den kommunen egendomen är lokaliserad.
• När förvärvaren redan äger en del av fastigheten.

Vilka områden/församlingar som ingår i glesbygdsområden kan länsstyrelsen lämna besked om.

Tillvägagångssätt

En ansökan om förvärvstillstånd skall göras inom tre månader från förvärvet och skall göras till länsstyrelsen inom det område som egendomen ligger. En viktig regel är att skogsavverkning inte får ske förrän förvärvstillståndet är godkänt. För att få ansökan prövad måste en avgift till länsstyrelsen erläggas. Avgiften uppgår i dagsläget (dec 2009) till 3 200 svenska kr (för fysiska personer samt förvärv mellan juridiska personer). Juridiska personers förvärv från fysiska personer eller dödsbo motsvarar en avgift på 5 000 svenska kronor förutsatt att fastighetsvärdet understiger 10 miljoner svenska kronor, i annat fall är den 11 000 kr.

Om tillstånd saknas

Om inte ansökan om förvärvstillstånd godkänns av länsstyrelsen blir köpet ogiltigt. Om det är en fastighet i glesbygd kan staten bli tvungen att lösa egendomen från säljaren. Staten måste ge samma pris och gå med på samma villkor som följer av köpeavtalet mellan säljaren och köparen, förutsatt att de är rimliga i det enskilda fallet. En säljare kan även begära inlösen hos länsstyrelsen inom tre månader från det att avslagsbeslutet trätt i kraft.

Bläddra bland juridiska artiklar