Jävig myndighet


Ärendehantering är avgörande för myndighetsförvaltningen. Myndigheten måste sköta detta inom en viss tidsram samt arbeta i enlighet med lag. Utöver detta skall hela arbetet präglas av en viss insyn från individens håll. En övergripande delaktighet av individen i dess egna ärende är därav av yttersta vikt för myndighetsförvaltningen. Det kanske viktigaste i detta är dock vem som handlägger ärendet. I den mån ett ärende handläggs av en viss person vid myndigheten måste denna uppfylla vissa krav, ha kunskap som är relevant för arbetet samt i övrigt uppvisa att denne kan sköta uppdraget. Vidare krävs det att denna person låter en otroligt hög nivå av objektivitet prägla dess arbete. Egna tankar, åsikter eller värderingar får därmed aldrig påverka ett myndighetsbeslut. Den som handlägger ett ärende egenskap av representant för myndigheten får alltså aldrig vara jävig.

En person är jävig i sin handläggning av ärendet om vissa aspekter kan tyckas påverka dennes handläggning av ärendet. Detta kan vara om saken angår honom själv. Detsamma gäller om det angår dennes make/maka. I övrigt gäller samma för föräldrar, barn eller syskon, det vill säga om frågan eller ärendet som handläggs kan tänkas angå dessa personer så är myndighetspersonen jävig. Jäv förekommer även när någon annan närstående påverkas av handläggningen eller om ärendets utgång kan tyckas medföra en synnerlig nytta eller skada för myndighetspersonen själv eller någon i dennes omgivning. Om myndighetspersonen eller någon närstående till denne är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan förväntas få nytta eller skada av ärendets utgång, så räknas också detta som jävighet.

Om ärendet har väckts hos myndigheten genom ett överklagande eller i övrigt i relation till ett annat myndighetsbeslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och myndighetspersonen i det nuvarande ärendet även deltagit i handläggningen av ett ärende som rör den ursprungliga frågan kan det vara jäv. Det innebär att individen i sig skall känna en viss trygghet i att handläggningen av dennes ärende alltid sköts objektivt och utan tidigare värderingar gentemot personen i fråga eller på grund av tidigare arbete en myndighetsperson deltagit i.

Jäv skall också anses föreligga om myndighetspersonen som handlägger ärendet tidigare har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken och detta kan anses beröra fallet. Det ställs därmed krav på hög objektivitet samt i viss utsträckning myndighetspersonens tidigare arbetshistoria. Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som kan tänkas rubba dennes förtroende i relation till ärendet så skall även detta ses som jäv. Opartiskhet i förhållande till ärendehanteringen är av yttersta vikt när det gäller att tillsätta personer som skall handlägga olika ärenden. Jävighet får aldrig påverka ett myndighetsbeslut och i den mån det kan finnas grund att anta att en myndighetsperson är jävig så skall denna inte få handlägga ärendet i fråga. Det är upp till myndigheten att ha en god kontroll över detta, men i den mån en enskild individ väcker fråga om jäv måste myndigheten hantera detta både snabbt och effektivt. Den enskilde individen skall alltså tillförsäkras ett konkret svar och myndigheten skall säkerställa att en opartiskhet genomsyrar dess arbete.

Bläddra bland juridiska artiklar