Fel i fastighet –reklamationstiden avgörande


Det är inte ovanligt att det efter en fastighetsförsäljning uppstår en tvist mellan säljaren och köparen på grund av att köparen upptäckt fel i fastigheten efter tillträdet. Felen kan vara både omfattande och kostsamma att reparera, varför köparen oftast vill ha ersättning av säljaren. Köparen har endast rätt till ersättning om han vid köpet har företagit en noggrann undersökning och dävid inte har kunnat upptäcka felet. För det fall felet inte var möjligjt att upptäcka kallas det för dolt fel. Dessutom skall felet vara av sådant slag att köparen vid köpet inte har haft anledning att misstänka att fel av sådan art finns, mot bakgrund av bland annat fastighetens ålder och skick. Exempelvis får en köpare av en 50 år gammal fastighet förvänta sig att vissa fel ”ingår”- den äldre fastigheten är inte likvärdig med en nybyggd sådan. Inte heller kan en köpare förvänta sig rätt till ersättning om denne har betalat ett pris som understiger marknadsvärdet på fastigheten. Reklamation Olika typer av fel ger köparen varierande möjligheter att antingen kräva prisavdrag eller, såsom i vissa fall, även häva köpet. För att en köpare ens skall ha möjlighet till någon av dessa påföljder måste denne se till att meddela säljaren inom skälig tid efter det att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet, det vill säga reklamera. Skyldigheten att reklamera gäller oavsett vilket typ av fel som är för handen. Oftast avser reklamation dolda fel. För denna typ av fel beräknas reklamationsfristen från den dag då felet påtagligt har framträtt för köparen. Nästa fråga är hur lång tid en köpare kan vänta med att reklamera efter att denne har upptäckt felet. Begreppet ”skälig tid” inom vilken köparen skall reklamera varierar beroende på omständigheter i det särskilda fallet, såsom köparens sakkunskap. Det har förekommit att domstol har godtagit att en köpare reklamerar först 4,5 månader från det att köparen borde ha upptäckt felet. Felet var i det specifika fallet fuktskador. I det aktuella fallet hade köparen redan av besiktningsprokollet kunnat utläsa att det möjligtvis fanns fuktskador i fastigheten, men väntat flera månader innan reklamation skedde. Om köparen är en näringsidkare finns det skäl att vara extra vaksam eftersom det oftast ställs strängare krav på näringsidkare än på privatpersoner. En köpare behöver inte sällan hjälp av en sakkunnig för att bedöma om ett fel föreligger eller inte och om felet går att göra gällande mot köparen. Ofta bör även en särskild undersökning av fastigheten göras. När reklamationen görs räcker det inte att köparen allmänt klagar på fastigheten utan han måste beskriva för säljaren vad felet består i. Sammanfattningsvis, om köparen inte reklamerar i rätt tid kan han helt förlora rätten att kräva ersättning eller prisavdrag/häva köpet på grund av felet. För vissa typer av fel kan köparen kräva prisavdrag. I andra fall kan köparen även ha rätt att häva köpet. Värt att notera är att köparens fordran på grund av ett fel i fastigheten preskriberas 10 år efter tillträdet, om inte preskriptionen avbrutits dessförinnan. Preskription innebär att fel inte längre kan göras gällande. Hävningsrätten preskriberas redan efter ett år, varför det finns skäl för en köpare att inte dra ut på tiden för det fall han finner misstankar att fel i fastigheten föreligger.

Bläddra bland juridiska artiklar