Upphandling för små företag (SME)


Anledningen till att det finns upphandlingsregler är att de upphandlande enheterna, såsom kommuner, landsting och upphandlande enheter, ska kunna göra bra affärer. Med det syftar man på att de genom konkurrensen på marknaden ska kunna vara konstandseffektiva. Offentliga upphandlingar finansieras med offentliga medel.

Mindre företag och medelstora företag kan gå under benämningen SME-företag (Small and Medium Enterprises). SME-beteckningen används för att precisera hur pass stor företagen är. Sveriges marknad består till största delen av SME-företag. Konkurrensen intensifieras i allra högsta grad av att underlätta för dessa mindre aktörer inom offentlig upphandling. För att mäta konkurrensen inom upphandling ser man till hur många anbud företag har lämnat per upphandling. De senaste trenderna visar att konkurrensen på just upphandlingsområdet har minskat i takt med utvecklingen, detta enligt Konkurrensverkets undersökningar.

För att skapa de bästa förutsättningarna för upphandling på marknaden och ge de upphandlande enheterna chansen att göra riktigt bra affärer gäller det att stimulera SME-gruppen. Det är lukrativt om många olika sorters företag kan genomföra anbud i en upphandling. Myndigheterna får genom ökad konkurrens, med många små aktörer, flera valmöjligheter och kan därmed dra nytta av situationen. Valmöjligheterna blir större för den upphandlande enheten och även leverantörerna får en chans att slå sig in på den offentliga upphandlingsmarknaden och får därmed chansen att utvecklas. Detta är en viktig del eftersom det även innebär att skattemedlen används på ett bra och effektivt sätt.

Som tidigare nämnts utgör SME-företagen den största delen av alla företag som är etablerade i Sverige. SME-företag kan delas upp i olika företags kategorier: Mikroföretagen är de allra minsta företagen som har en omsättning under 2 miljoner euro om året och under tio stycken anställda. Småföretagen har en omsättning under 10 miljoner euro om året och har inte fler än 50 anställda. Medelstora företag har en omsättning som inte överstiger 43 miljoner euro om året och max 250 anställda.

Inom marknaden för offentlig upphandling är det i dagsläget stora företag som deltar som anbudsgivare och svarar för den största delen av den specifika marknaden. Som upphandlare måste man ta hänsyn till hur marknaden är uppbyggd och vilka konkurrensförhållanden som råder. Den främsta hänsynen måste upphandlaren lägga på förfrågningsunderlaget och utforma det för att anpassa den rådande marknaden. Konkurrensen är som mest blomstrande om många företag får chansen att delta i upphandlingarna och det sätter dessutom press på de lite större företagen att leverera. Det förhindrar dessutom att ett företag snedvrider konkurrensen och gör något som strider mot konkurrenslagstiftningen. Det kan till exempel röra sig om sådana konkurrensbegränsande åtgärder som kartellbildning eller olagliga samarbetsavtal.

Förutsättningarna för SME-företag i upphandlingsförfaranden är ofta inte de bästa. Ofta efterfrågar de upphandlande enheterna ramavtal och önskar köpa in stora kvantiteter av olika produkter och tjänster. Däremot är en av de mest fundamentala principerna att behandla alla leverantörer lika, oavsett hur stora eller små de är. Emellertid kan de små företagen inte heller behandlas på ett extra fördelaktigt vis, utan det gäller att ge alla lika chans att tävla. Däremot finns det vissa åtgärder som de upphandlande enheterna kan tillämpa för att underlätta för SME-företagen.

Bläddra bland juridiska artiklar