Upphandlingsskadeavgift


Ifall en upphandlande statlig myndighet eller annan enhet på något sätt har brutit mot de upphandlingsregler som finns uppställda, kan de utdömas till att betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Det betyder med andra ord att de upphandlande enheterna måste hålla sig till de regleringar som finns om de ska slippa bli skyldiga att betala den här straffavgiften. Denna avgift tillfaller vidare stadskassan.

En upphandlingsavgift kan uppkomma genom en så kallad fakultativ (frivillig) ansökan eller genom en obligatorisk ansökan. Den fakultativa ansökan innebär att Konkurrensverket själva avgöra om det finns grund för att ansöka om att en konkurrensskadeavgift ska utdömas. Detta kan till exempel ske ifall den upphandlande enheten har gjort en direkt upphandling, vilket inte är tillåtet eftersom de då har upphandlat någon vara eller tjänst utan något annonseringsförfarande. Detta är naturligtvis inte tillåtet och då kan som tidigare nämnts en konkurrensskadeavgift vara högst relevant.

Den obligatoriska ansökan från konkurrensverket blir aktuell om man i förvaltningsdomstolen har ansett att ett olagligt avtal måste kvarstå på grund av att det till exempel finns ett allmänintresse som innebär att avtalet ändå får kvarstå eller om en så kallad avtalsspärr har tecknats. Vid utdömandet av konkurrensskadeavgiften kan man inte sätta en avgift som överstiger mer än tio procent av det totala värdet av hela avtalet. Det finns även en maxavgift på tio miljoner svenska kronor. För att beräkna hur pass stor sanktionsavgift ska vara ser man bland annat till hur pass allvarlig förseelsen har varit. Har överträdelsen varit av en mildare grad kommer troligen inte påföras någon avgift. Avgiften kan även efterges om de finns synnerliga skäl som talar för det.

Till skillnad från talan om ogiltighet av ett avtal, d.v.s. när man gör ett upphandlingsavtal ogiltigt, kan myndigheten ådömas en upphandlingsskadeavgift trots att en så kallad frivillig förhandsinsyn har begärts. Med frivillig förhandsinsyn syftas till att en upphandlande enhet i sitt annonseringsförfarande har möjligheten att skriva ut att man vill göra en direktupphandling. Då kan direktupphandlingen inte prövas för en ogiltighetstalan för de grunderna när tiden för annonsen har löpt ut och man genomför en direktupphandling.

Det finns ett flertal olika regler som Konkurrensverket måste rätta sig efter när Konkurrensverket vill utdöma en konkurrensskadeavgift. Bland annat kan det inte under målet om utdömande för konkurrensskadeavgiften samtidigt gå upp i domstol och hävda ogiltighet av avtalet som står på spel. Med andra ord är det inte möjligt att föra två parallella talan gällande ett och samma upphandlingsavtal.

Ifall leverantörerna vill ansöka om prövning av avtalets giltighet har de ofta sex månader på sig att göra så. Däremot finns en särskild regel för vissa avtal där ansökningstiden för överprövning endast är 30 dagar. Konkurrensverket kan efter att leverantörerna har getts en chans att ansöka om ogiltighetsförklaring, välja att själva gör det. Konkurrensverket måste däremot vänta tills leverantörernas tidsfrister har gått ut. Däremot kan Konkurrensverket välja att utdöma en konkurrensskadeavgift strax efter att ett upphandlingsavtal har varit föremål för prövning om ogiltighet på begäran av en leverantör. Konkurrensverket har sex månader på sig att ansöka om sanktionsavgiften. De har däremot ett år på sig, räknat från avtalstidens början, att ansöka om en konkurrensskadeavgift, om en prövning inte har varit aktuell från leverantörernas sida.
Den upphandlande enheten eller myndigheten som ådöms en konkurrensskadeavgift ska betala denna från egen kassa.

Bläddra bland juridiska artiklar