Problematiken med offentlig upphandling


Marknaden för offentlig upphandling är stor inom både Sverige och Europa. Bara inom Sverige omsätter man 500 miljarder kronor varje år inom den offentliga sektorn. Sett till Europa ligger siffran på 13, 000 miljarder kronor. Däremot finns ett flertal problem som innebär att många företag har svårt att slå sig in på den lukrativa marknaden för offentlig upphandling.

Handelskammaren arbetar med att försöka åtgärda dessa problem och har därför utarbetat ett flertal förslag som skulle kunna göra de offentliga upphandlingarna effektivare och tillgängliga för alla företag som vill delta.

Det Handelskammaren har som förslag för förbättring är följande:

Handelskammaren vill vidga talerätten, med det menas att man ska göra det lättare att pröva ett ärende i domstol. Tidigare har det varit så att endast leverantörerna som har deltagit i offentliga upphandlingar har varit tillåtna att överklaga, om de anser att något har gjorts på ett orättvist sätt. Detta var däremot problematiskt eftersom det var många som inte ville förstöra förhållandet med den upphandlande enheten. Troligen beror det på att det är mycket pengar på spel inom just offentlig upphandling eftersom de upphandlande enheterna ofta behöver köpa in stora kvantiteter av de varor och tjänster som upphandlas. Konkurrensverket har nu fått tillstånd att kunna väcka talan i vissa fall. Konkurrensverket granskar de myndigheterna och enheter som bedriver offentlig upphandling och ser till att dessa följer de regleringar som finns. Konkurrensverket jobbar fortsättningsvis även med att informera dessa aktörer om vad som gäller på området för offentlig upphandling och hur processen måste gå tillväga för att det skall vara rättvist för alla inblandade.

Ett annat förslag som Handelskammaren har lagt fram är att underlätta för de små och medelstora företagen, de så kallade SME (Small Medium Enterprises). En stor del i varför man vill hjälpa SME-företagen är att 95 % av Sveriges alla bolag hör till denna kategori. Därför är det viktigt att man ser till att marknaden hålls effektiv och fungerande i relation till dessa. Man jobbar för att stimulera dessa mindre företag. Man har bland annat föreslagit att lätta upp reglerna, speciellt för de upphandlingar som hamnar under tröskelvärdena. Det finns nämligen olika tröskelvärden beroende på vilka varor och tjänster som är ifråga och även beroende av vem det är som är den upphandlande enheten. Till exempel har en statlig myndighet i regel lägre tröskelvärden än en kommun eller ett landsting. Om värdet av en upphandling hamnar under tröskelvärdet kan exempelvis ett så kallat förenklat förfarande bli aktuellt.

Effektivare sanktioner är något som man enligt Handelskammaren behöver arbeta med och utveckla. Dessvärre är det ganska vanligt att det förekommer någon slags diskriminering vid upphandlingsförfaranden i dagsläget. Därför vill man stärka sanktionssystemet och komplettera det som finns. Det finns ett rättsmedelsdirektiv som inför en del nya sanktioner, men man anser att även dessa regleringar kan behöva utvidgas. Det man vill fokusera på är effektiviteten av sanktionerna för att stoppa den diskriminering som främst sker när de upphandlande enheterna gör särskilda förfrågningsunderlag som redan från början är inriktade på en speciell anbudsgivare.

Handelskammaren anser även att Konkurrensverket ska få fler och ökade befogenheter av att kontrollera de upphandlande enheterna. Främst på grund av att många enheter saknar kunskap om vilka regler som gäller och att dessa innebär att alla leverantörer ska behandlas som likvärdiga. Den bristfälliga kompetensen hos de upphandlande enheterna, såsom kommuner, landsting och myndigheter, är som sagt även det i sig ett stor problem som man arbetar med.

Handelskammaren har även föreslagit att införa en särskild domstol som inriktar sig på upphandling. Skälet är att Handelskammaren anser att det skiljer sig ganska mycket mellan olika beslut och att man skulle behöva en mer enhetlig utveckling av domstolsavgörandena på de offentliga upphandlingarnas område. Det finns även ett rättssäkerhetsperspektiv i den frågan.

Utveckling av E-upphandling är något som är under utveckling. Ett flertal kommuner är påväg att utveckla elektroniska system för sin upphandling. Troligen kommer det innebära att processen blir enklare och man kommer kunna spara mycket pengar.

Bläddra bland juridiska artiklar