Om hemlig kameraövervakning


Hemlig kameraövervakning är, precis som namnet antyder, ett straffprocessuellt tvångsmedel som innebär att någon övervakas genom fjärrstyrda TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument eller annan jämförbar utrustning. Självfallet genomförs en hemlig kameraövervakning utan att man talar om för den övervakade att han eller hon står under kameraövervakning. I kravet på att övervakningen ska vara optisk ligger att man inte får använda hemlig kameraövervakning för att ta upp ljud, utan hemlig kameraövervakning får bara användas för att man ska få tillgång till bildmaterial. En annan viktig sak är att en hemlig kameraövervakning ska vara fjärrstyrd. Detta innebär att man inte kan genomföra en hemlig kameraövervakning genom att till exempel skicka en polis med en handkamera till en plats och låta honom eller henne stå där och filma platsen.

Hemlig kameraövervakning är ett så kallat straffprocessuellt tvångsmedel, vilket innebär att det kan användas vid utredningen av brottmål. Det är dock endast tillåtet att använda hemlig kameraövervakning vid förundersökningen i ett brottmål. Detta innebär att hemlig kameraövervakning inte kan användas vid en så kallad förutredning som görs i syfte att utröna om en förundersökning ska inledas eller inte och dessutom kan tvångsmedelet inte heller användas vid spaningsarbete.

Precis som för de andra straffprocessuella tvångsmedlen kräver hemlig kameraövervakning att det brott som utreds är av en viss beskaffenhet. För att hemlig kameraövervakning ska få användas krävs att det brott som utreds inte har ett lindrigare straff än två års fängelse i straffskalan. Tvångsmedlet kan även användas vid förundersökning avseende försök, förberedelse eller stämpling till ett brott där det lägsta straffet är två års fängelse om försök, förberedelse eller stämpling till det aktuella brottet är straffbelagt. Slutligen kan hemlig kameraövervakning användas även i fall då det aktuella brottet har ett lägsta straff som är lindrigare än två års fängelse om man med hänsyn till omständigheterna kan anta att det aktuella brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Det är dock inte tillräckligt att brottet är av en viss beskaffenhet för att hemlig kameraövervakning ska få användas. Enligt huvudregeln krävs även att det finns en person som är skäligen misstänkt för brottet. Skäligen misstänkt är en av de lägre misstankegraderna, och innebär att det ska finnas konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkta personen har begått det aktuella brottet. Dessutom krävs det att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. När en hemlig kameraövervakning är av synnerlig vikt för en utredning och när så inte är fallet går inte att säga generellt. Som utgångspunkt vid bedömningen kan man dock ha att den hemliga kameraövervakningen inte med all säkerhet måste kunna leda till sådan avgörande bevisning som gör att man kan döma den misstänkte för det aktuella brottet, men att hemlig kameraövervakning inte heller får ske slentrianmässigt.

Det finns dock ett undantag från ovanstående huvudregel om att någon ska vara skäligen misstänkt för det aktuella brottet. Finns det inte någon som är skäligen misstänkt för brottet kan hemlig kameraövervakning få anordnas på den plats där brottet har begåtts eller i en nära omgivning till brottsplatsen. För att hemlig kameraövervakning ska få anordnas då det inte finns någon som är skäligen misstänkt för brottet måste dock syftet med övervakningen vara att fastställa vem som skäligen kan misstänkas för brottet. Även här krävs också att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Enligt huvudregeln får en hemlig kameraövervakning bara avse den plats där den misstänkta personen antagligen kommer att uppehålla sig. Detta innebär att det måste finnas en direkt koppling mellan den misstänkte personen och platsen som ska övervakas, men detta krav får inte tolkas så strängt att man ska kunna anta att den misstänkte personen alltid kommer att befinna sig i bild. Det är tillräckligt att den misstänkte personen antagligen kommer att besöka platsen. Det finns ingen begränsning avseende på vilka platser en hemlig kameraövervakning kan anordnas. Det är dock inte tillåtet att ta sig in i andras hem utan tillåtelse för att montera en fjärrstyrd TV-kamera, eftersom det skulle innebära ett hemfridsbrott (men det är självfallet tillåtet att montera övervakningsutrustning i någon annans hem med ägarens tillstånd).

Precis som för alla andra tvångsmedel gäller även här den så kallade proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att hemlig kameraövervakning bara får beslutas om skälen för åtgärden väger upp det intrång eller men i övrigt som den hemliga kameraövervakningen innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Då domstolen som beslutar om hemlig kameraövervakning ska göra denna bedömning kan den ta hänsyn till hur övervakningen är tänkt att gå till, och då främst till exempel vilken plats som den hemliga övervakningen kommer att avse och om utomstående personer berörs av övervakningen på något sätt.

Bläddra bland juridiska artiklar