Husrannsakan


En husrannsakan är en undersökning av ett hus, rum eller ett slutet förvaringsställe. Ett hus kan vara till exempel ett bostadshus eller en ekonomibyggnad eller en friggebod, ett rum är till exempel en kontorslokal eller en hytt på en båt. Med slutet förvaringsställe avses bland annat bilar och bankfack.

Det finns flera olika krav som måste uppfyllas för att en husrannsakan ska få genomföras. Det första av dessa är att det ska finnas anledning att anta att ett brott har begåtts. ”Anledning att anta” är ett förhållendevis lågt beviskrav och motsvaras av misstankegraden ”kan misstänkas”. En husrannsakan får alltså inte genomföras med syftet att upptäcka om ett brott har begåtts, utan det måste finnas vissa omständigheter som tyder på att ett konkret brott verkligen har begåtts innan en hursrannsakan får genomföras. Dessutom krävs det att fängelse finns i straffskalan för det brott som man misstänker har begåtts.

Syftet med en husrannsakan ska vara att leta efter föremål som får tas i beslag eller att leta efter föremål som kan tas i förvar. Ett föremål får tas i beslag då det skäligen kan antas att föremålet har betydelse för utredningen av brottet eller då föremålet tagits från någon annan genom en brottlig handling. Husrannsakan kan även göras med syftet att försöka få reda på omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Här kan det till exempel vara fråga om att göra en undersökning av en bostad där man misstänker att ett brott har begåtts. Till sist får en husrannsakan även göras för att utreda om det finns förutsättningar för att förverka egendom som är ett utbyte av brottslig verksamhet.

Då det finns anledning att anta att ett brott med fängelse i straffskalan har begåtts får en husrannsakan göras med något av de fyra ovan beskrivna syftena, förutsatt att husrannsakan sker hos en person som är skäligen misstänkt för brott (vilket innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått brottet). För att en husrannsakan ska få göras hos en person där misstankegraden inte når upp till ”skäligen misstänkt” måste dock vissa andra förutsättningar också vara uppfyllda. I dessa fall får en husrannsakan genomföras hos den misstänkte om brottet har förövats hemma hos honom eller henne, om den misstänkte har gripits hemma hos honom eller henne eller om det finns synnerlig anledning att anta att man vid husrannsakan kommer att finna föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att man kommer att finna föremål som kan förverkas på grund av att det är utbyte av brottslig verksamhet. Till sist kan husrannsakan få genomföras hos en person där misstankegraden inte når upp till ”skäligen misstänkt” om det finns synnerlig anledning att anta att husrannsakan kommer att göra att man kan få material till utredningen av brottet. ”Synnerlig anledning” är ett mycket högt beviskrav. Detta innebär att det i dessa fall måste finnas mycket starka skäl för att genomföra en husrannsakan i dessa fall.

En misstänkt person kan inte under några omständigheter samtycka till att en husrannsakan får genomföras hos honom eller henne! Denna regel har tagits in eftersom en person som är misstänkt för att ha begått ett brott kan känna sig tvungen att samtycka till en husrannsakan, eftersom en vägran från hans eller hennes sida skulle kunna göra att misstankarna mot honom eller henne stärks.

Enligt huvudregeln är det förundersökningsledaren, åklagare eller domstol som fattar beslut om att en husrannsakan ska genomföras. En domstol kan inte självmant fatta beslut om genomförandet av en husrannsakan, utan domstolen får bara ta upp den frågan om förundersökningsledaren eller åklagaren yrkat på det. I vissa undantagsfall kan ett beslut om husrannsakan även fattas av en polismyndighet eller en polistjänsteman.

Innan ett beslut om husrannsakan fattas måste en så kallad proportionalitetsbedömning göras. Proportionalitetsbedömningen måste göras oavsett vem det är som fattar beslut om husrannsakan. Proportionalitetsprincipen som gäller vid husrannsakan innebär att ett beslut om husrannsakan bara får fattas om skälen för husrannsakan uppväger de olägenheter och men i övrigt som drabbar personen som husrannsakan görs hos. Hänsyn tas även till om husrannsakan påverkar något annat motstående intresse.

Bläddra bland juridiska artiklar