Offentligt ombud vid hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning


Tvångsmedlena hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning innebär stora ingrepp i enskilda personer integritet, eftersom tvångsmedlena gör det möjligt att vidta åtgärder för att avlyssna och övervaka personer utan deras vetskap. Man har därför ansett det nödvändigt att inrätta ett offentligt ombud som ska ha till uppgift att bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden om hemlig teleavlyssning och kameraövervakning som anhäniggörs hos en domstol.

Huvuduppgiften för ett offentligt ombud är alltså att bevaka enskildas integritetsintressen då en domstol ska besluta om en hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraövervakning ska få genomföras under en förundersökning. Det offentliga ombudet ska därför lyfta fram omständigheter som gör att den enskildes integritet kränks. Ett offentligt ombud skulle även kunna lämna förslag till hur en hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraövervakning ska genomföras för att integritetskränkningen ska bli så liten som möjligt. Det offentliga ombudet ska verka för en mer allsidig belysning av frågan och för att domstolen ska ta hänsyn till alla relevanta omständigheter då den beslutar om hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraövervakning. Här är det viktigt att notera att ett offentligt ombud inte företräder en specifik misstänkt person, utan ett offentligt ombud företräder enskilda i allmänhet. Detta betyder att ett offentligt ombud även ska lyfta fram sådana omständigheter som talar mer till fördel för en tredje man (en person som står utanför processen) än för den misstänkte.

Då en ansökan om hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraövervakning kommer in till rätten ska domstolen så snabbt som möjligt utse ett offentligt ombud i ärendet. Då ett offentligt ombud blivit utsett ska ett sammanträde hållas så fort som möjligt. Vid sammanträdet ska både det offentliga ombudet och en åklagare närvara. Det är dock tillåtet att avgöra ett ärende trots att det offentliga ombudet inte närvarat vid sammanträdet, om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet med tvångsmedlet. Om ärendet är så brådskande är det till och med tillåtet att avgöra ärendet utan att det offentliga ombudet ens fått tillfälle att yttra sig i ärendet.

Ett offentligt ombud har rätt att ta del av det som förekommer i det akutella ärendet, att yttra sig i ärendet samt att överklaga rättens beslut. Först och främst innebär detta att det offentliga ombudet har rätt till full insyn i ärendet. Det är inte tillåtet att undanhålla uppgifter för det offentliga ombudet, eftersom han eller hon då inte kan få full insyn i ärendet och därmed inte fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt. Det är främst genom rätten att yttra sig som ombudet ska se till att omständigheterna i ärendet blir allsidigt belysta av domstolen. Vad gäller det offentliga ombudets rätt att överklaga rättens beslut är det inte meningen att det offentliga ombudet ska överklaga ett beslut så fort domstolen beslutat om att tillåta hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraövervakning. Det offentliga ombudet ska bara överklaga sådana beslut som han eller hon anser stider mot lag. Notera dock att då det offentliga ombudet överklagar ett beslut gör han eller hon inte det på den misstänkte personens eller någon annan enskilds person vägnar, eftersom det offentliga ombudet inte företräder någon viss person i ärendet.

Vem utser då offentliga ombud, och vilka krav ställs på en person för att han eller hon ska kunna utses till offentligt ombud? Offentliga ombud utses av regeringen för en tidsperiod av tre år. Vanligtvis utser regeringen så många ombud som behövs för en treårsperiod på en gång (till exempel utses alla offentliga ombud som ska tjänstgöra under perioden år 2008-2011 samtidigt), men vid behov får dock ytterligare personer utses under en pågående treårsperiod. De personerna utses dock bara för den del av perioden som är kvar (om det till exempel finns behov av att use två personer till under perioden och de utses 2010 blir deras tjänstgöringsperiod således bara 2010-2011). Skulle det dock vara så att ett offentligt ombuds tjänstgöringsperiod har gått ut och han eller hon har ett pågående uppdrag kan regeringen dock förordna att det offentliga ombudet ska få slutföra sitt uppdrag.

För att kunna utses som offentligt ombud måste personen ifråga vara svensk medborgare. Han eller hon får inte vara eller ha varit advokat eller ordinarie domare. Vidare får ett offentligt ombud inte heller vara i konkurstillstånd eller ha förvaltare. Sveriges advokatsamfund och Domarnämnden lämnar förslag till regeringen på kandidater som de anser är lämpliga att utse till offentliga ombud.

Bläddra bland juridiska artiklar