Kroppsvisitation och kroppsbesiktning: vad är det och vad är skillnaden?


Vid första anblick kan det verka som att det inte finns någon skillnad mellan en kroppsvisitation och en kroppsbesiktning. Snarare är det så att man lätt tror att det i själva verket är två olika uttryck för samma sak. Så är dock inte fallet, kroppsvisitation och kroppsbesiktning är två helt olika tvångsmedel. Här nedan ska redas ut vad kroppsvisitation och kroppsbesiktning är och vad det finns för skillnader dem emellan. Dessutom ska något sägas om när en kroppsbesiktning och en kroppsvisitation får genomföras. Det begrepp av dessa två som är mest missledande är kroppsvisitation. Begreppet leder en lätt in i tankar om att en kroppsvisitation innebär en undersökning av en persons kropp. Det stämmer dock inte. En kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som en person bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som personen har med sig. Vid en kroppsvisitation kan alltså en persons fickor, ryggsäck eller väska undersökas i syfte att hitta föremål som kan tas i beslag eller förvar. Det är även möjligt att genomföra en kroppsbesiktning i syfte att försöka hitta omständigheter som är av betydelse för utredningen av ett brott eller för utredning om förverkande av egendom som är utbyte av brottslig verksamhet. Ovan nämns att en kroppsvisitation inte bara kan ske av en persons kläder, utan även av sådana föremål som en person bär på eller har med sig. Vilka föremål omfattas av detta? Helt klart är att till exempel handväskor, ryggsäckar och resväskor faller in under bestämmelsen. Dessutom omfattas alla föremål som personen kan bära med sig, såsom paket, och föremål som går på hjul eller medar eller liknande som personen kan skjuta eller dra med sig med hjälp av sin egen handkraft. Dock omfattas inte till exempel bilar och skåp av bestämmelsen om kroppsvisitation. För att en kroppsvisitation ska få genomföras krävs att personen har fysisk kontroll över föremålen. Påträffar polisen en övergiven väska som ingen har fysisk kontroll över blir det därför inte fråga om kroppsvisitation, utan snarare husrannsakan. Vad är då en kroppsbesiktning? Med kroppsbesiktning avses en undersökning av människokroppens yttre och inre organ samt provtagningar från människokroppen och analyser av de tagna proven. En kroppsbesiktning kan alltså innefatta till exempel en röntgenundersökning av kroppens inre organ för att undersöka om en person försöker smuggla narkotika i sin kropp eller en undersökning av en persons mun. Kroppsbesiktning kan som sagt även omfatta provtagning från kroppen. Detta innefattar bland annat tagning av salivprov, blodprov, urinprov, hårprover och så vidare. Eftersom det kan ta tid att utföra dessa provtagningar, kan personer som ska kroppsbesiktigas hållas kvar i upp till tolv timmar. En kroppsbesiktning får aldrig utföras på ett sätt som gör att den undersökta personen riskerar framtida ohälsa eller skada. Detta gör att man inte kan underkasta en person riskabla operationer i syfte att genomföra en kroppsbesiktning av honom eller henne. Finns det en risk för framtida ohälsa eller skada hos den undersökta personen ska kroppsbesiktningen inte genomföras. Av det ovan sagda framgår att det är rätt stora skillnader på en kroppsvisitation och en kroppsbesiktning. En kroppsbesiktning är mycket mer ingripande än en kroppsvisitation och medför generellt sett en större integritetskränkning. Trots detta är kraven för att få genomföra en kroppsbesiktning inte högre än kraven för att få genomföra en kroppsvisitation. För att en person ska få kroppsvisiteras eller kroppsbesiktas krävs att personen i fråga är skäligen misstänkt (vilket är en av de lägre misstankegraderna i svensk rätt) för brott varpå fängelse kan följa. Kravet på att fängelse måste finnas i brottets straffskala gör dock att det inte är möjligt att genomföra en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning vid mindre allvarliga och bagatellartade brott. Precis som för nästan alla tvångsmedel i svensk rätt finns även ett krav på proportionalitet, en kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte genomföras om det skulle innebära ett oproportionerligt ingrepp i personens integritet. Skälen för kroppsvisitationen eller kroppsbesiktningen måste därmed uppväga det intrång och men i övrigt som åtgärden innebär för personen som utsätts för den.

Bläddra bland juridiska artiklar