Konkurrensrätten i ett internationellt perspektiv


Det internationella samarbetet för konkurrensfrågorna blir allt starkare och det är vanligt att konkurrensmyndigheterna samarbetar med varandra. I European Competition Network (ECN) samarbetar de Europeiska konkurrensmyndigheterna och kommissionen med varandra. Man arbetar även med internationella frågor på upphandlingsområdet.

Det finns många internationella organisationer som arbetar med konkurrensverket för att följa utvecklingen på det internationella planet. Det rör sig bland annat om Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella närverket för konkurrensmyndigheter (ICN), Världshandelsorganisationen (WTO) och FN:s handels- och utvecklingsorgan (UNCTAD) för att nämna några.

De nordiska länderna har väldigt täta samarbeten, det finns bland annat samarbetsavtal med Norge, Island och Danmark som innebär utbyte av information vid misstänkta karteller och företagskoncentrationer. Anledningen är att samarbetet är extra tätt emellan de nordiska länderna, eftersom deras marknader är väldigt lika och många företag driver verksamhet över gränserna.

EU:s konkurrensregler har stort inflytande över de nationella konkurrensregleringarna. Dessa tillämpas på konkurrensbegränsningar som sträcker sig över landsgränserna, men även ifall import begränsas, eftersom det då påverkar företag som kommer utifrån att slå sig in på marknaden. Ärenden som har EU-karaktär behandlar kommissionen. Kommissionen inhämtar information och synpunkter från de nationella konkurrensmyndigheterna i samband med ärendet. Genom ECN-nätverket ger man även ut ett nyhetsbrev om vad som sker i de olika länderna och vilka ärenden som är aktuella inom Europa.

Det finns även ett internationellt nätverk, International Competition Network (ICN), för konkurrensmyndigheter i hela världen. Man diskuterar olika konkurrensfrågor i arbetsgrupper med representanter från de olika konkurrensmyndigheterna samt andra rådgivare från olika konsumentorganisationer, advokater, forskare och representanter från näringslivet. Fem olika arbetsgrupper är aktuella just nu: konkurrensfrämjande åtgärder, koncentrationer, effektivitetshantering, missbruk och karteller. Genom dessa diskussioner tar man fram olika sammanställningar och riktlinjer om hur man kan förbättra och främja konkurrensen på världsmarknaden. I Unilateral Conduct Working Group (UCWG) arbetar man med olika missbruksfrågor. Konkurrensverket har för tillfället delat ordförandeskap.

EU och EFTA-länderna samarbetar även genom närverket European Competition Authorities (ECA). Det är främst ett informationssamarbete och arbetar med företagskoncentrationer som sträcker sig över flera länder. Det underlättar då för de nationella konkurrensmyndigheterna i frågan om de ska lämna över ärendet till kommissionen. Detta för att effektivisera konkurrensprocesserna så mycket som möjligt. Inom ECA har man även olika arbetsgrupper som tittar in i olika aktuella frågor, ger riktlinjer och rapporterar.

Det finns även ett europeiskt nätverk, Public Procurement Network (PPN), som arbetar med offentlig upphandling i Europa. Myndigheterna konkurrensverket och socialdepartementet deltar i diskussionerna som fokuserar på implementering och tillämpning av upphandlingsdirektiven.

Svenska konkurrensverket hjälper även länder som håller på att införa en konkurrensmyndighet och konkurrensregler inom sin stat, genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom konkurrensrätten. Just nu är man delaktig i projekt i Afrika och Asien, men även i Europa.

Bläddra bland juridiska artiklar