Gruppundantag


Enligt konkurrensrätten är det förbjudet för företag att samarbeta på ett sätt som märkbart begränsar konkurrensen på marknaden. Syftet är att genom en effektiv konkurrens bidra till bättre villkor för konsumenterna, i form av lägre priser och ett större utbud av varor och tjänster. Förbudet mot konkurrensbegränsningar gäller oavsett om konkurrensbegränsningen uppkommer genom formella avtal eller på annat sätt, t.ex. muntligt eller via telefon eller e-mail. Konkurrensbegränsningar kan dock undantas från förbudet om de positiva effekterna av samarbetet överväger de negativa. Detta gäller om samarbetet leder till förbättrad produktion eller distribution och konsumenterna får en del av vinsten i form av lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter. Dessutom måste konkurrensbegränsningarna vara nödvändiga för att uppnå förbättringarna och de får inte leda till att konkurrensen begränsas helt på marknaden. Enligt vissa så kallade gruppundantag undantas somliga typer av avtal och sektorer från förbjudet mot konkurrensbegränsningar. Anledningen är att dessa avtal typiskt sett har positiva effekter i form av ökad effektivisering, innovation, bättre kvalitet och rationalisering av tillverkning och distribution.

Följande sektorer och typer av avtal omfattas av gruppundantag:
• Vertikala avtal
• Avtal om tekniköverföring
• Specialiseringsavtal
• Avtal om forskning och utveckling
• Motorfordonssektorn
• Försäkringssektorn
• Avtal om viss taxisamverkan

Syftet med gruppundantagen är att ge företagen rättssäkerhet och vägledning så att de själva kan bedöma om deras avtal är tillåtna eller inte. Gruppundantaget för vertikala avtal avser leverantörsavtal och distributionsavtal mellan tillverkare och distributörer. Vidare finns gruppundantag om tekniköverföring mellan företag, specialisering och forskning och utveckling. Ett särskilt gruppundantag gäller för återförsäljning av motorfordon och reservdelar.

Försäkringssektorn har ett särskilt gruppundantag som tillåter samarbete mellan försäkringsbolag för att gemensamt utarbeta vissa riskbedömningar och standardvillkor. Slutligen finns ett särskilt gruppundantag som tillåter visst samarbete mellan taxiföretag. Ett villkor för att gruppundantagen ska tillämpas är att företagen inte har en alltför stark ställning på marknaden. För detta krävs att företagens gemensamma marknadsandel inte överstiger ett visst tröskelvärde som ligger mellan 20 och 30 procent beroende på vilket gruppundantag det gäller. Ett undantag är gruppundantaget om viss taxisamverkan som har ett tröskelvärde på 35 procent.

Ytterligare ett villkor för att gruppundantagen ska gälla är att avtalen inte får innehålla vissa, särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar. Det är t.ex. inte tillåtet för företag att fastställa försäljningspriser i avtalen, dela upp marknader mellan sig eller begränsa sin produktion eller försäljning. Om ett avtal faller under ett av gruppundantagen betyder det att det är giltigt ur konkurrensrättslig synpunkt och att det inte behöver anmälas till Konkurrensverket. Om ett avtal inte faller under något av gruppundantagen betyder det inte att avtalet är automatiskt otillåtet eller ogiltigt, men det krävs att det görs en bedömning av avtalets effekter för att avgöra om det är tillåtet under konkurrensreglerna eller inte.

Bläddra bland juridiska artiklar