Konkurrensskadeavgift


Om konkurrensverket i en utredning har kommit fram till att ett företag har brutit mot konkurrensreglerna så väcker konkurrensverket talan vid Stockholms tingsrätt, ifall företaget måste betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Ofta leder det till stora utgifter för företagens del. Det har varit livliga diskussioner ifall utdömandet av de höga böterna skulle vara kriminella i sin natur. Däremot finns det ett tio procents tak, som säger att böterna inte får överstiga tio procent av föregående års omsättning. Avgiften fastställs enskilt för det eller dem företagen som har medverkat i att bryta mot konkurrensreglerna. Den minsta avgiften som kan utdömas är 5000 kr och maxgränsen är som sagt 10 procent av föregående års omsättning. Det betyder med andra ord att avgiften varierar beroende på företagets framgångar.

Konkurrensskadeavgiften tillfaller sedan staten och utdöms till främst den juridiska personen, det vill säga företaget ifråga. Ibland kan däremot en enskild näringsidkare bli tvungen att betala avgiften. Eftersom de statliga företagen och myndigheterna också kan överträda konkurrenslagstiftningen när de agerar som företag, så kan även de bli skyldiga att betala konkurrensskadeavgiften. Ifall man vill bestrida konkurrensskadeavgiften kan man överklaga till Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen gör den slutgiltiga fastställningen av om konkurrensskadeavgiften var rätt utdömd.

Konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms utifrån flera kriterier. För att fastställa avgiften utgår man från sanktionsvärdet som överträdelsen har. Sanktionsvärdet bestäms beroende på hur länge förseelsen ägt rum och hur pass allvarlig den varit. Särskilt tittar man på:

• Överträdelsens beskaffenhet
• Marknadens omfång samt betydelsen av den
• Hur pass allvarligt konkurrensen på marknaden påverkas eller eventuellt skulle kunna påverkas av överträdelsen av konkurrensreglerna.

Ibland finns det försvårande omständigheter som behöver lite extra beaktande för att kunna göra en rättvis bedömning, det kan rör sig om:
• Ett annat företag har blivit indragen i uppgörelsen och företaget i fråga är ansvarig för detta
• Ifall företaget som står till svars har varit den som varit ledande i försummelsen.

Företag som väljer att samarbeta med konkurrensverket och anmäler en överträdelse kan få sin konkurrensskadeavgift eftergiven, men det kräver även att uppgifterna som de lämnar är tillräckliga för konkurrensverket att gå på. Det kräver däremot att angivaren är först med att lämna uppgifter som leder till en ordentlig kartläggning av överträdelsen. För att företaget ska få en eftergift fordras det även att uppgifterna underlättat utredningen. Däremot kan ingen eftergift ges på konkurrensskadeavgiften ifall de själva har tvingat ett annat företag att vara en del av överträdelsen.

Ibland väljer konkurrensverket att ålägga företagen med ett avgiftsföreläggande, istället för att gå igenom hela processen och väcka talan i Stockholms tingsrätt om konkurrensskadeavgiften. Det kräver däremot att det inte ligger något tvivel om omständigheterna kring överträdelsen. Avgiftsföreläggandet skall godkännas av företaget som blir lidande av det. Ifall de väljer att inte godkänna det inom tidsgränsen kan konkurrensverket välja att väcka talan om en konkurrensskadeavgift.

Företaget som åläggs med avgiften kan överklaga inom ett år. Har de redan betalat en konkurrensavgift kan det inte utdömas en konkurrensskadeavgift senare för exakt samma överträdelse. Det krävs att konkurrensöverträdelsen gjordes uppsåtligen eller genom oaktsamhet för att en avgift skall kunna utdömas. Med det menar man att företaget utan några tvivel vill begränsa konkurrensen genom sitt handlande på marknaden eller att det i alla fall skulle kunna ha förutsett att konkurrensen skulle bli lidande av deras uppförande. Näringsförbud och skadestånd kan även utdömas i samband med ett konkurrensrättsligt mål.

Bläddra bland juridiska artiklar