Konkurrensverket


Konkurrensverket (KKV) är en myndighet som handlägger och utreder ärenden i konkurrensrättsliga frågor. Myndigheten ska se till att marknaden styrs av effektiv konkurrens som gynnar konsumenterna. Man granskar både privat och offentlig verksamhet. Man ser bland annat till att de privata företagen inte bryter mot konkurrenslagen genom otillåtna avtal, samordnande eller utnyttjar sin dominerande ställning.

Konkurrensverket har också ansvaret för att de offentliga aktörerna genomför sina offentliga upphandlingar korrekt. Offentlig upphandling sker när offentliga myndigheter är i behov av varor och tjänster. Anledningen till att offentliga myndigheter åtföljs av dessa specialregler är att man vill se till att allmänna medel används rätt. Konkurrensverket har även till uppgift att ge förslag på nya regler på konkurrensrättens område. De sprider även informationen om konkurrensreglerna och vägledande domar, så att allmänheten ska veta vad det är som gäller. Syftet man strävar efter är att alla leverantörer ska tävla på lika villkor och ha samma chans att vinna till exempel en upphandling av kommunen, vilket ofta innebär inköp av lite större kvantiteter. En annan uppgift som konkurrensverket har är att leda forskning på konkurrensområdet och offentlig upphandling. Rådet för forskningsfrågor ser till att konkurrensverket kan stödja de konkurrensrättsliga och upphandlingsfrågor som är i behov av förbättring. Rådet för upphandlingsfrågor har samma uppgift, fast på upphandlingsområdet. Mycket av arbetet går ut på utbyte av erfarenheter.

Varje år får konkurrensverket ett så kallat regleringsbrev av regeringen med de områdena och frågorna som behöver utredas och granskas lite närmare. Det kan röra sig om rapportering av till exempel konkurrensrättsliga frågor på elmarknaden eller att de ska informera en viss typ av företag lite extra om vad som gäller.

Konkurrensverkets huvudsakliga uppgift består av att se till att företag kan konkurrera på lika villkor så att konsumenten får tillgång till produkter av hög kvalité, till rätt pris och har många valmöjligheter att välja mellan. Detta gör man genom att övervaka att företagen åtföljer konkurrensreglerna. Om de misstänker att ett företag gör något illegalt kan de be företagen om relevanta dokument och andra uppgifter för att kunna utreda om de bryter mot reglerna. De kan även förhöra ansvariga personer på det misstänkta företaget. Detsamma gäller för de offentliga myndigheterna, som kan åläggas att redovisa alla inköp och utgifter som gjorts.

Ibland utför konkurrensverket så kallade gryningsräder som innebär att de dyker upp och genomsöker misstänkta företags lokaler, fordon, markområden och begär ut dokument och förhör medarbetare på plats. För att kunna göra detta krävs det ett beslut från tingsrätten. Företaget måste medarbeta, men behöver inte röja sina företagshemligheter som är skyddade av lag.

Konkurrensverkets beslut kan leda till böter eller så kallad konkurrensskadeavgift. Dessa beräknas utifrån hur grov överträdelsen är, om den har upprepats tidigare och hur pass bra det har gått för företaget. Överklagan kan ske till marknadsdomstolen angående om de kan undantas, ålägganden och icke-ingripande upplysningar. Till Stockholms tingsrätt överklagar man angående konkurrensskadeavgiften, administrativa beslut som undersökningar och kvarstad samt ålägganden och företagsförvärv. Om ett företag har brutit mot konkurrensreglerna så tar konkurrensverket ärendet till tingsrätten för utdömande av vite.

Konkurrensverket samarbetar med andra konkurrensmyndigheter, internationella organisationer och kommissionen genom bland annat konkurrensrättsligt nätverk. De samarbetar även med andra nationella myndigheter som kan beröras av deras arbete.

Bläddra bland juridiska artiklar