Kommissionens utredningar i konkurrensmål


Konkurrensrätt befinner sig parallellt på både nationell och internationell nivå. Den Europeiska Unionens konkurrensreglering måste åtföljas av de nationella myndigheterna. Den Europeiska konkurrensmyndigheten är kommissionen. På europeisk nivån är det kommissionen som är den auktoritära institution som utför utredningarna, överlägger i ärendet, avger ett beslut och kan utdöma böter. De nationella institutionerna måste rätta sig efter deras beslut. Kommissionen har ett nära samarbete med de nationella konkurrensmyndigheterna som finns i varje medlemsstat inom Europeiska Unionen. De kan handla parallellt beroende på om ärendet är inom deras område.

Vilken myndighet som kommer leda utredningen beror på vem som lämpar sig bäst. Till exempel om det är två företag i Sverige som har en priskartell, så kan man tänka sig att det är den svenska konkurrensmyndigheten som tar kommando. Hade kartellen däremot sträckt sig över flera länder, så leder det troligen till att kommissionen vill leda utredningen. Finns det en europeisk dimension och ärendet påverkar flera länder så är det troligt att kommissionen kommer att reagera och starta en utredning i ärendet. Kommissionen har befogenheten att övervaka företag och marknaden för att se till att konkurrensen inte förhindras. Syftet är att främja att konkurrensen hålls fri och är effektiv, på så sätt gynnas effektiviteten och innovationen på marknaden. Konsumenten får tillgång till ett större utbud av produkter och bättre priser.

En utredning påbörjas ofta i samband med att kommissionen fattar misstankar om att konkurrensrätt bryts, men en utredning kan även påbörjas ifall en konsument eller ett annat företag tipsat dem. Kommissionen har rätt att utreda i ärenden om de misstänker att det förekommer något brott mot de konkurrensrättsliga reglerna. De kan samla in informationen från ett flertal olika källor. Till exempel kan de ta hjälp av en tredje part som väljer att ange ett företag som handlar på ett sätt som är otillåtligt. Det mesta kan man dock hitta hos dem misstänkta företagen, därför har kommissionen långt gående befogenheter att samla ihop information. De har rätt att begära ut uppgifter från företagen. De kan även förhöra medarbetare från företaget. Deras befogenheter går så långt att de till och med kan göra en husrannsakan hos dem som kan sitta på viktig information om företagen och den misstänkta konkurrensbegränsningen, vilket oftast är de som är ansvariga såsom till exempel personer som sitter i styrelsen eller Vd:n.

De företag som är samarbetsvilliga kan belönas med immunitet eller nedsättning av böterna. Väljer de misstänkta att inte lämna ut någon information kan de istället bestraffas med höga böter. Informationen som kommissionen kräver av företagen måste vara korrekt och komplett. De kan däremot inte bestraffa enskilda personer som har varit delaktiga i besluten att verka konkurrensbegränsande.

Ibland händer det att kommissionen gör en inspektion i företagets lokaler. De kan då begära hjälp av de nationella myndigheterna med polis eller andra sorters assistans. De kan däremot inte inspektera eller begära ut dokument som inte relevanta för utredningen. Ibland gör de en så kallad gryningsräd, ett överraskningsmoment för att de misstänkta företagen inte skall hinna gömma undan eller förstöra relevanta dokument. Detta innebär att de dyker upp en tidig morgon utan att företagen fått reda på det i förväg. Men det är bara tillåtet om det finns en hög grad av misstänksamhet. Inspektionerna åtföljs ibland av förhör. Skulle de råka förhöra en person som inte är berättigad att tala för dem så kan de begära en rättelse. Ofta tillkallar man en advokat till sitt försvar vid inspektionen.

Konkurrensprocessen är av administrativ natur. Det innebär att man sammanställer och går igenom alla dokument och annat material, som sammanfattningar av förhör, för att sedan fatta beslut i ärendet ifall man anser att det finns tillräckligt med bevis för att konkurrensen på något sätt har tagit skada av företaget eller företagens handlande. Man beslutar sedan vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan röra sig om utdömande av konkurrensskadeavgift som baseras på överträdelsen långvarighet och hur pass allvarlig den har varit. De kan även besluta om andra påföljder. Överklagan av beslut ställs till första instansen.

Bläddra bland juridiska artiklar