Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning –vad är det?


Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning är två olika straffprocessuella tvångsmedel som kan användas som hjälpmedel under en förundersökning avseende ett brott. Det kan verka som att begreppen hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning avser samma sak, men så är inte fallet. Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden avlyssnas, medan hemlig teleövervakning innebär att uppgifter hämtas in om vilka telemeddelanden som har befordrats från en viss teleadress. Låt oss nu analysera dessa två begrepp lite närmare och se när det kan komma ifråga att använda dessa åtgärder mot en person. Först ska vi titta lite närmare på hemlig teleavlyssning. Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från ett telefonnummer, kod eller annan teleadress avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för att sedan avlyssnas. Denna beskriving av vad hemlig teleavlyssning innebär ger dock upphov till två viktiga frågor. Vad är ett telemeddelande? Och vad är ett telefonnummer, kod eller annan teleadress? Med telemeddelande avses ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio, genom ljus eller genom elektromagnetiska svängningar. Detta innebär att definitionen av telemeddelanden omfattar bland annat telefontrafik, faxmeddelanden och e-post. Med telefonnummer, kod eller annan teleadress avses till exempel ett abonnemang eller en e-postadress. Med teleadress menar man en identifiering av en icke fysisk adress som ett telemeddelande skickas till eller från. För att hemlig telefonavlyssning ska få genomföras krävs dock att teleadressen kan konkretiseras på något sätt, vilket man vanligtvis gör genom att helt enkelt ange ett vanligt telefonnummer. I teleadress innefattas även exempelvis IP-telefoni. För att hemlig teleavlyssning ska få användas som tvångsmedel under en förundersökning krävs att det brott som utreds är av en viss beskaffenhet. För det första får hemlig teleavlyssning användas vid förundersökning angående ett brott där det lindrigaste straffet i straffskalan är fängelse i två år. Detta innefattar brott som exempelvis mord. Hemlig teleavlyssning får även användas vid undersökning av försök, förberedelse eller stämpling till brott där det fullbordade brottet föreskriver lägst två års fängelse som straff. I dessa fall krävs dock att försök, förberedelse eller stämpling till brott är kriminaliserat. Slutligen får hemlig teleavlyssning användas vid undersökning av brott där det finns lägre straff än fängelse i två år i straffskalan om man med hänsyn till föreliggande omständigheter kan anta att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. Här måste alltså en preliminär bedömning av straffvärdet göras innan hemlig teleavlyssning kan tillåtas. Vad är då hemlig teleövervakning? Hemlig teleövervakning innebär att man i hemlighet hämtar in uppgifter om telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från en viss teleadress eller att man hindrar telemeddelanden från att nå fram till mottagaren. Telemeddelanden och teleadress har samma innebörd här som vid hemlig teleavlyssning. Även vad gäller hemlig teleövervakning ställs vissa krav på det brottet som utreds för att tvångsmedlet ska få användas under förundersökningen. För att hemlig teleövervakning ska få användas under en förundersökning måste det lindrigaste straffet som är föreskrivet för det aktuella brottet vara sex månders fängelse. Hemlig teleövervakning får även användas för vissa specificerade brott. Dessa är dataintrång, barnpornografibrott som inte kan anses vara ringa, narkotikabrott samt narkotikasmuggling. Slutligen får hemlig teleövervakning även användas vid utredningen av försök, förberedelse eller stämpling till brott som har lägst sex månaders fängelse i straffskalan eller dataintrång, icke ringa barnpornografibrott, narkotikabrott samt narkotikasmuggling. Detta förutsätter dock att försök, förberedelse eller stämpling är kriminaliserat för brottet i fråga. Slutligen finns även vissa gemensamma förutsättningar för hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning som måste uppfyllas för att tvångsmedlena ska få användas. Först och främst krävs att misstankegraden mot den som åtgärden riktas mot når upp till skäligen misstänkt. Detta innebär att det ska finnas vissa konkreta omständigheter som talar för att personen i fråga begått det aktuella brottet. Vidare krävs även att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Vad synnerlig vikt för utredningen innebär går inte att säga generellt, utan måste avgöras från fall till fall. Som utgångspunkt kan dock sägas att synnerlig vikt inte betyder att teleavlyssningen eller teleövervakningen ska kunna ge avgörande bevisning som kan leda till en fällande dom. Kravet på synnerlig vikt är dock inte uppfyllt om man bara kan förvänta sig att få tillgång till obetydliga detaljer som man kunnat klara sig utan genom teleavlyssningen eller teleövervakningen.

Bläddra bland juridiska artiklar