Överskottsinformation: vad är det och vad får det användas till?


De tre olika tvångsmedlena hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning används för att skaffa information till förundersökningen avseende ett visst brott. Syftet med tvångsmedlena är således att skaffa bevisning mot en misstänkt person som sedan kan användas vid en eventuell rättegång mot honom eller henne för att bevisa att han eller hon har begått det aktuella brottet. Som namnen antyder innebär hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning att den misstänkte personen på något sätt blir avlyssnad eller övervakad i hemlighet, utan att den berörda personen vet om det. Det ligger i sakens natur att man inte helt säkert kan veta vad och vilken information man kommer att kunna samla in genom åtgärden då ett beslut om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning fattas. Det är väldigt vanligt att man även kommer att kunna samla in information om annat än det brott som förundersökningen avser. Det är även fullt tänkbart att man genom åtgärden kommer att kunna samla in information om något annat brott än det som den aktuella förundersökningen avser att utreda. Den information som man får tillgång till genom hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning som inte avser det så kallade tillståndsbrottet (det brott som låg till grund för beslutet för åtgärden) kallas för överskottsinformation. Tidigare var det inte tillåtet att använda överskottsinformation för att utreda andra brott än tillståndsbrottet. Efter en lagändring har det dock blivit möjligt att använda överskottsinformationen även vid utredningen av andra brott än tillståndsbrottet. Här gäller dock olika regler beroende på om överskottsinformationen används vid utredningen av ett brott där en förundersökning redan är påbörjad jämfört med om överskottsinformationen läggs till grund för inledandet av en förundersökning eller motsvarande utredning av ett annat brott än tillståndsbrottet. Låt oss först titta på den situationen där överskottsinformationen används vid utredningen av ett brott där en förundersökning redan är påbörjad. I dessa fall är det fritt fram att lägga överskottsinformationen till den övriga utredning som finns angående brottet. Överskottsinformation från hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och/eller hemlig kameraövervakning kan därför användas för att höja misstankegraden avseende den misstänkte personen från till exempel kan misstänkas till skäligen misstänkt. I och med detta är det möjligt att överskottsinformation kan användas för att grunda beslut om användandet av andra tvångsmedel mot den misstänkte, som till exempel husrannsakan eller beslag. Då man genom hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning får information om ett brott där förundersökning eller motsvarande inte är inledd ser reglerna lite annorlunda ut. I några av dessa fall skulle man kanske vilja inleda en förundersökning på grund av de uppgifter som man fått tillgång till genom överskottsinformationen. Att inleda en förundersökning på grundval uppgifter i överskottsinformation är dock bara tillåtet om det brott som man vill inleda en förundersökning om har fängelse i ett år eller mer i straffskalan (detta måste dock inte vara det lägsta straffet i straffskalan) och det kan antas att den misstänkte inte bara döms till böter om han eller hon skulle dömas för brottet. Dessutom kan förundersökning om ett brott få inledas på grundval av överskottsinformation om det finns särskilda skäl som talar för att en förundersökning ska få inledas fastän det inte finns fängelse i ett år eller mer i straffskalan för det aktuella brottet eller fastän man kan anta att brottet bara kommer att föranleda böter som straff. Vad som är särskilda skäl går så klart inte att säga generellt, utan detta måste bedömas från fall till fall. Som utgångspunkt gäller dock att särskilda skäl föreligger då det finns ett starkt allmänt intresse som talar för att brottet ska utredas. Slutligen ska sägas något om den situation då man genom hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning får information om ett förestående brott. Med förestående brott avses här att uppgifter om ett eller flera planerade brott. Informationen får i dessa situationer användas för att brottet ska kunna förhindras genom till exempel ett ingripande från polisen. Kan det förestående brottet inte förhindras, utan genomförs ändå, kan informationen användas vid en förundersökning avseende brottet enligt reglerna ovan om överskottsinformation.

Bläddra bland juridiska artiklar