Varumärkesskyddets upphörande


Man kan få skydd för ett varumärke på två sätt, antingen genom inarbetning eller genom registrering. Det finns dock vissa situationer som resulterar i att ett varumärke inte längre har kvar sitt skydd.

Ett varumärke som är skyddat genom inarbetning behåller, enligt huvudregeln, sitt skydd så länge inarbetningen kvarstår. Skulle varumärket emellertid inte längre uppfylla kraven för att kunna räknas som inarbetat, så finns inte heller skyddet för varumärket kvar.

Ifall man har skyddat sitt varumärke genom registrering bör man uppmärksamma att registreringen endast är giltig i tio år från ansökningsdagen, sedan måste man förnya registreringen för att den skall vara giltig. Ansökan om förnyelse av registreringen skall göras hos Patent- och registreringsverket tidigast ett år före och senast sex månader efter den ursprungliga registreringsperiodens utgång. Förnyelseproceduren kan upprepas ett obegränsat antal gånger och därmed kan ett registrerat varumärke i teorin vara skyddat i all oändlighet.

I vissa fall kan dock registreringen, och följaktligen skyddet, för varumärket hävas. Exempel på när hävning av registrering kan ske är bland annat om varumärket är förväxlingsbart med någon annans skyddade varumärke, ifall varumärket på grund av någon omständighet inte längre kan anses ha särskiljningsförmåga, om varumärket är vilseledande, om det på något sätt kan anses strida mot allmän ordning, eller om varumärket på vissa andra sätt strider mot villkoren för att registrering alls skall kunna ske. Om det gått fem år sedan registreringen av varumärket, eller gått fem år i följd under registreringsperioden, utan att varumärket använts för de varor vilka det registrerats för kan det också hända att registreringen av varumärket hävs. Ifall varumärket använts för vissa av de varor som det registrerats för, men inte alla, kan det resultera i att registreringen hävs enbart avseende de varor som det inte använts för. I vissa av de ovannämnda fallen kan registreringen få kvarstå på grund av att varumärket, trots eventuella brister, har uppnått inarbetning.

Var och en som anser att deras rätt på något sätt skadas av ett varumärkes registrering, exempelvis genom att det registrerade varumärket är förväxlingsbart med deras eget skyddade varumärke, kan via domstol begära att registreringen skall hävas. En varumärkesinnehavare kan även själv begära att varumärket inte längre skall vara registrerat.

Bläddra bland juridiska artiklar