Vad som menas med utsökning


För att en dom eller ett beslut skall få verkan krävs att det finns möjligheter att verkställa domen. I vissa fall kan olika tvångsåtgärder vara nödvändiga för att domen skall efterföljas av en trilskande part. När en dom eller annat beslut, som innebär ett förpliktigande för ena parten, fattas av domstol, eller vissa andra myndigheter, kan utsökning bli aktuellt. Detta innebär att tvångsåtgärder kan vidtas för att säkerställa att den förpliktade parten åtföljer sina skyldigheter. Det är vidare Kronofogdemyndigheten, KFM, som har verkställighetsrätten. Detta innebär att det är KFM som handlägger utsökningsmål och som har ansvaret för att verkställighet säkerställs. Om verkställigheten skulle avse betalningsskyldighet brukar man vidare säga att verkställigheten sker genom utmätning.

Hur uppkommer att utsökningsmål?

Ett utsökningsmål uppkommer genom att ansökan om verkställighet görs till KFM. Det är i regel den ena rättegångsparten som yrkar utsökning för det fall den förpliktigade parten inte fullföljer sina skyldigheter. För att kunna yrka utsökning krävs att en så kallad exekutionstitel innehas. Med exekutionstitel menas vidare en domstols dom, beslut eller liknande handling som kan läggas till grund för verkställighet. Vidare är en huvudregel att en dom får läggas till grund för verkställighet endast om den har vunnit laga kraft, vilket innebär att domen är slutlig och inte kan överklagas. Dock kan en dom som inte har vunnit laga kraft verkställas i vissa särskilt angivna situationer. I regel gäller att utmätning i dessa fall kan undvikas om säkerhet ställs av den betalningsskyldige och att utsökning av lös egendom kan göras om motparten ställer säkerhet för egendomen. Med att ställa säkerhet för något menas att man visar att egendomen kommer kunna återbetalas tillsammans med eventuell avkastning och ersättning för eventuella skador som kan orsakas motparten. Vidare måste sökanden ange vilken tvångsåtgärd sökanden vill skall vidtas för verkställandet. Exempel på sådana åtgärder kan vara utmätning, avhysning, handräckning eller kvarstad.

Kan gäldenären undvika verkställighet?

Gäldenären, d.v.s. den hos vilken verkställighet skall ske, kan i princip inte hindra verkställigheten om en exekutionstitel har vunnit laga kraft. Detta innebär att gäldenären måste uppfylla vad som, av domstolen, har ålagts gäldenären. Dock finns, som nämnts ovan, möjligheter att innan domen har vunnit laga kraft undvika verkställighet. Detta kan göras antingen genom att gäldenären ställer säkerhet eller ansöker om inhibition. Med inhibition menas ett beslut som fattas av domstolen om att inte verkställa en dom eller ett beslut. I vissa situationer kan domstolen även förordna om inhibition utan ansökan. Detta kan ske dels då beslut har fattats av domstolen utan någon materiell prövning, som exempel kan nämnas en så kallad tredskodom som kan fattas om svaranden i en rättegång inte kommer till huvudförhandlingen, och då KFM:s beslut överklagas. När en tredskodom har fattats kan verkställighet inte ske om svaranden angriper domen, och om svaranden begär så kallad återvinning av ett beslut som har meddelats i tredskodom kan domstolen förordna om inhibition i avvaktan på att en materiell prövning skall ske. Domstolen kan vidare förordna om inhibition då ett verkställighetsbeslut har överklagats.

Hur sker verkställigheten?

Hur verkställighet sedan går till beror på vilken sorts åtgärd som har yrkats. Om verkställigheten gäller ett betalningsföreläggande kommer utmätning ske. Annars kan verkställigheten ske i form av avhysning, kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärder. Vid utmätning kommer tillgångar hos gäldenären tas i anspråk för att säljas på exekutiv auktion. Detta innebär att de intäkter som uppkommer från försäljningen av egendomen används för att betala fordran svaranden har ålagts att betala genom domen eller beslutet. Eventuell överskjutande del får behållas av gäldenären. Detta innebär att det är viktigt att KFM noga redovisar alla medel som har influtit vid den exekutiva auktionen.

Bläddra bland juridiska artiklar