Exekutionstitlar


För att tillförsäkra verkställighet av domar och vissa andra beslut har Kronofogdemyndigheten, d.v.s. KFM, getts befogenhet av vidta tvångsåtgärder mot den part som genom domen eller beslutet förpliktigas. Sådana åtgärder går under den generella bemärkelsen utsökning och om det är fråga om verkställighet av ett betalningsföreläggande talar man istället om utmätning. För att utsökning skall bli aktuellt förutsätts dock mer än att den som har förpliktigats vägrar att uppfylla vad som ålagts denne. För att KFM skall vidta tvångsåtgärder förutsätts nämligen att det finns ett utsökningsmål. Ett utsökningsmål uppkommer vidare genom ansökan av borgenären, d.v.s. den som har en fordran mot den förpliktigade (vilken kallas för gäldenär). För att KFM skall bevilja en ansökan om verkställighet förutsätts vidare att den som ansöker om verkställighet har en så kallad exekutionstitel.

Allmänt om exekutionstitlar

En exekutionstitel kan både innebär en förpliktelse till underlåtenhet (till exempel att använda ett immaterialrättsligt skyddat varumärke) och en förpliktelse till fullgörelse (till exempel ett betalningsföreläggande). Huruvida en exekutionstitel som inte har vunnit laga kraft kan verkställas beror på vilken sorts exekutionstitel det är fråga om. Olika bestämmelser gäller nämligen om exekutionstiteln gäller ett betalningsföreläggande eller annan sorts verkställighet. Om en exekutionstitel som gäller betalningsskyldighet inte har vunnit laga kraft kan verkställigheten vara begränsad till endast utmätning, i sådana fall får endast tillgångarna tas i anspråk, alternativt kan utmätning och försäljning av tillgångarna ske. Med laga kraft menas att tiden för att överklaga en exekutionstitel har gått ut. Detta innebär att exekutionstiteln har rättskraft. I en dom brukar anges vilken tid överklagandefristen går ut och då exekutionstiteln i enlighet därmed får laga kraft. Anledningen till att laga kraft krävs i vissa fall är att det kan innebära stora olägenheter för gäldenären om utsökning görs för det fall domen sedan ändras så att gäldenären inte längre förpliktigas till något.

Olika möjligheter till verkställighet i förhållande till olika exekutionstitlar

Som nämnts ovan är möjligheterna till verkställighet olika beroende på vilken sorts exekutionstitel det är fråga om. Om en dom har vunnit laga kraft får den verkställas omedelbart. Försäljning får ske och KFM får redovisa intäkterna av försäljningen, vilket innebär att borgenären får betalt för sin fordran. Vidare gäller att om en del av en dom har överklagats får verkställighet avseende övriga delar ändå ske. Om domen avser ett betalningsföreläggande och inte har vunnit laga kraft får verkställighet ske omedelbart genom utmätning. Dock får något mer än utmätning inte göras, vilket innebär att borgenären inte kan få betalt för sin fordran utan endast får en säkerhet för fordran och en rätt till betalning vid en eventuell framtida försäljning. Utmätningen innebär att gäldenären inte längre får förfoga över egendomen och på så vis kan borgenärens rätt till betalning säkras. Dock gäller att borgenären kan få betalt för sin fordran om borgenären ställer säkerhet för fordran. Med ställande av säkerhet menas att borgenären visar att fordran kan återbetalas och att eventuell skada ersätts gäldenären för det fall verkställighet inte skall ske.

Exekutionstitlar som berättigar till annan lös egendom än pengar

Om en dom avser ett förpliktigande att utge annan lös egendom än pengar kan normalt verkställighet inte ske innan domen har vunnit laga kraft. Dock kan verkställighet ske om borgenären ställer säkerhet. Sådan säkerhet skall bestå av antingen pant eller borgen. Dock behöver inte borgenären ställa säkerhet om borgenären har beviljats allmän rättshjälp. I sådana fall ställer istället staten säkerhet för eventuell skada som kan orsakas gäldenären. Ibland kan vissa förvaltningsdomstolars, d.v.s. Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, domar verkställas omedelbart genom utsökning och i vissa fall krävs en särskild exekutionstitel.

När en materiell prövning inte har gjorts av domstol

Vidare får så kallad tredskodom verkställas omedelbart. Med tredskodom menas en dom som fattas om svaranden inte kommer till huvudförhandlingen och som därför har beslutats utan någon materiell prövning. Dessutom får beslut i mål om betalningsföreläggande verkställas genast. Dock gäller att om den som är betalningsskyldig ansöker om återvinning av beslutet får försäljning och redovisning av intäkterna inte ske. Vidare gäller att dom i handräckningsmål får verkställas som en vanlig laga kraftvunnen dom avseende handräckningen. Beslut i handräckningsmål avser ofta återtagande av egendom som hyrts ut eller avhysning. Slutligen kan nämnas att vissa beslut fattade av förvaltningsmyndigheter får verkställas omedelbart. I sådana fall finns en föreskrift i den författning som avser myndigheter som möjliggör verkställighet.

Bläddra bland juridiska artiklar