Utmätning av utländsk fordran


När någon som har förpliktigats till något genom en dom eller ett beslut inte fullgör vad som har ålagts denne kan verkställighet framtvingas genom att vissa tvångsåtgärder vidtas gentemot den förpliktigade. Det är Kronofogdemyndigheten, KFM, som ansvarar för verkställigheten och verkställighet är endast möjligt om ett så kallat utsökningsmål föreligger. Ett utsökningsmål uppkommer genom ansökan av den berättigade parten. Om domen eller beslutet avser ett betalningsföreläggande blir det istället fråga om utmätning. Vid utmätning beslagtas egendom eller pengar som tillhör den förpliktigade, som vid utmätning kallas för gäldenär, som sedan kan användas för att täcka den berättigade partens fordran. Vid utmätning kallas vidare den berättigade parten för borgenär. Beroende av om domen eller beslutet som ligger till grund för utmätningen har vunnit laga kraft eller inte får olika åtgärder vidtas. Med laga kraft menas att tiden för överklagande har gått ut och domen eller beslutet därmed är slutligt och bindande för båda parter. När domen eller beslutet har vunnit laga kraft får både utmätning, exekutiv försäljning och redovisning av medlen, d.v.s. betalning till borgenären, ske. Om domen eller beslutet inte har vunnit laga kraft gäller däremot i regel vissa inskränkningar i verkställighetsrätten.

Utländska domar

Om det finns stöd i lag eller EU:s rättsakter får en utländsk dom verkställas i Sverige. I sådana fall skall verkställigheten ske enligt de regler som gäller för verkställighet av en svensk fordran, om inget annat specifikt angetts. Om det är fråga om ett nordiskt underhållsbidrag får verkställighet ske direkt av KFM. Dock förutsätts att domen först har vunnit laga kraft och att den får verkställas i ursprungslandet som en lagakraftvunnen dom. För att säkerställa att förutsättningarna för utmätning är uppfyllda kan KFM begära bevis om att domen uppfyller kraven för verkställighet. Om verkställighet sker skall målet behandlas på samma sätt som ett svenskt utsökningsmål. Vidare gäller att om ett avgörande beträffande utomnordiskt underhållsbidrag skall verkställas i Sverige skall ansökan härom lämnas till Svea hovrätt som har att pröva om avgörandet kan verkställas. För det fall ansökan skulle bifallas behandlas verkställigheten på samma sätt som ett svenskt utsökningsmål. Enligt EU:s regelverk kan vissa andra avgöranden beträffande utländska fordringar verkställas i Sverige. I regel krävs även i dessa fall att Svea hovrätt först prövar om förutsättningar för verkställighet i Sverige finns. Beslutet får vidare inte ligga till grund för utmätning förrän det har vunnit laga kraft eller omprövats. Innan dess får endast kvarstad och liknande säkerhetsåtgärder vidtas. Enligt EU-rätten får vidare domar eller beslut som fattas av en myndighet i samtliga EU-länder verkställas i Sverige förutsatt att ett intyg om att det är fråga om ett intyg om att handlingen utgör en europeisk exekutionstitel bifogas ansökan. I sådana fall kan ansökan om verkställighet göras omedelbart hos KFM och verkställighet sker på samma vis som om det vore en svensk fordran.

Utländska skatter och utländska böter

Sverige kan både ge och få bistånd genom handräckning i skatteärenden på grund av överenskommelser med andra länder. Sådant bistånd kan avse både lämnande av upplysningar, indrivning av förfallen skatt, säkerhetsåtgärder och delgivning till gäldenären. Mellan de nordiska länderna finns ett avtal som ålägger länderna att bistå varandra i skatteärenden. Vidare har Sverige så kallade dubbelbeskattningsavtal med många andra länder, vilka bland annat innebär att länderna hjälper varandra med indrivning av skatter. Dessutom är Sverige, genom sitt medlemskap i EU, skyldigt att bistå andra medlemsländer i skatteärenden. I varje stat skall en behörig myndighet först säkerställa verkställbarhet innan landet kan kräva handräckning. Vidare skall i mottagarlandet en motsvarande myndighet kontrollera verkställbarhet innan utmätning kan bli aktuellt. I Sverige är den behöriga myndigheten KFM. KFM kan vidare verkställa böter som har uppkommit i någon annan av EU:s medlemsstater som ett allmänt mål. Vidare har de nordiska länderna samarbete gällande verkställighet av böter i något av de nordiska länderna.

Bläddra bland juridiska artiklar