Utmätning av underhållsbidrag


Utmätning är en så kallad utsökningsåtgärd som företas i sådana utsökningsmål som avser ett betalningsföreläggande. Utsökningsåtgärder kan vidtas av Kronofogdemyndigheten, KFM, om någon som genom dom eller beslut har förpliktigats till något inte har fullgjort vad som åligger denne. Vid utmätning tas pengar eller egendom i anspråk för att täcka motpartens fordran gentemot den förpliktigade, vilken i utmätningsmål kallas för gäldenär. Den som har en fordran kallas vidare för borgenär. Egendom som har omhändertagits kan sedan säljas på auktion för att täcka borgenärens fordran. Ett utsökningsmål uppkommer i regel först efter ansökan av den berättigade parten. Dock gäller att KFM kan verkställa utslag i mål om betalningsföreläggande omedelbart om inte sökanden har begärt något annat.

Allmänt om utmätning av underhållsbidrag

Om utmätning av underhållsbidrag skall företas skall samtliga bidrag som är förfallna till betalning utmätas. Dock kan verkställigheten, på sökandens begäran, begränsas till ett visst belopp. Skyldighet att betala underhållsbidrag uppkommer genom att domstol i en dom eller ett beslut bestämmer att en make eller förälder skall ge underhållsbidrag till den andra maken eller till barnet. Vidare kan även verkställighet ske av ett avtal mellan makar eller vårdnadshavare som har fattats enligt reglerna i Föräldrabalken eller Äktenskapsbalken. Det är då fråga om avtal där antingen makar eller föräldrar själva kommer överens om underhållsbidrag utan att saken prövas av domstol. Ett sådant avtal kan verkställas på samma sätt som en dom. Vidare gäller att om domstolen fattar ett interimistiskt beslut, d.v.s. ett tillfälligt beslut, om underhållsbidrag kan verkställighet ske som om beslutet hade vunnit laga kraft. Med laga kraft menas att tiden för överklagande av domen har gått ut, vilket innebär att domen är bindande. Dock gäller att verkställighet inte kan ske för det fall någon har åtagit sig att betala underhållsbidrag utan att, enligt lag, vara skyldig att betala underhållsbidrag. Vidare bör påpekas att det endast är då någon underlåter att betala underhållsbidrag som verkställighet får ske. Vidare är en förutsättning för verkställighet att bidraget inte har betalats i tid under minst två tillfällen under de två år som senast föregick året då ansökan om utmätning görs. Dessutom skall det kunna befaras att betalningsunderlåtenheten av underhållsbidragen kommer att upprepas.

Ändringar i underhållsskyldigheten

Vidare gäller att om gäldenären betalar sådana belopp som har förfallit till betalning och de förrättningskostnader som har uppkommit skall verkställigheten upphöra. Dock är en förutsättning för att upphöra verksamheten att KFM kan bedöma att gäldenären i framtiden kommer betala underhållsbidragen. Vidare skall borgenären höras innan verkställigheten upphör. Underhållsbidraget skall dessutom i regel ändras i förhållande till beslutade ändringar av underhållsbidrag, utan att något särskilt yrkande härom fordras från borgenären. Om gäldenären tillfälligt bor med ett barn som har rätt till underhållsbidrag kan så kallat umgängesavdrag bli aktuellt. Uppmärksammas bör att skyldighet att betala underhållsbidrag till barn endast föreligger om föräldern inte stadigvarande bor med barnet. Detta innebär att om barnet varaktigt flyttar in hos gäldenären kan verkställighet inte längre ske. Vidare gäller att om barnet står under föräldrarnas gemensamma vårdnad och bor lika mycket hos båda föräldrarna är ingen av föräldrarna underhållsskyldig.

Vem är behörig sökande?

För att ett utsökningsmål skall uppkomma krävs att den som är behörig ansöker om verkställighet. Då det gäller mål om utmätning av underhållsbidrag innebär detta att ansökan skall göras antingen av den som är berättigad till underhållsbidraget eller av någon som har rätt att företräda den som har rätt till underhållsbidraget. I många mål som avser underhållsbidrag till minderåriga företräds därför barnet av en vårdnadshavare. I regel är vidare barnets föräldrar vårdnadshavare. För det fall barnet står under föräldrarnas gemensamma vårdnad är däremot den förälder som stadigvarande bor med barnet behörig sökande. Vidare gäller att när barnet har fyllt arton år är barnet självt behörigt att ansöka om verkställighet. I sådana fall har barnet även behörighet att ansöka om verkställighet för förfallna bidrag som avser tiden innan barnet fyllde arton år. Vidare kan det myndiga barnet ge en vårdnadshavare fullmakt att vara ombud för barnet i mål om verkställighet.

Återbetalningsskyldighet av underhållsstöd

För det fall gäldenären inte betalar underhållsbidrag betalar istället Försäkringskassan underhållsstöd till den förälder hos vilken barnet varaktigt bor. Den underhållsskyldige föräldern, d.v.s. gäldenären, blir sedan återbetalningsskyldig till staten till ett belopp som fastställs av Försäkringskassan. Storleken på återbetalningsskyldigheten är beroende av gäldenärens inkomster och övriga försörjningsskyldighet. Slutligen kan nämnas att staten sedermera kan ansöka om verkställighet i enlighet med de regler som normalt gäller för utsökningsmål.

Bläddra bland juridiska artiklar