Utmätning av pantsatt egendom


Utmätning är en åtgärd som företas av Kronofogdemyndigheten, KFM, då en part har ålagts en betalningsförpliktelse genom en dom eller ett beslut och inte självmant betalar fordran. Med utmätning menas att KFM tar egendomen i anspråk för att sedan sälja egendomen och betala borgenärens fordran. Med borgenär menas den berättigade parten. Gäldenären, d.v.s. den förpliktigade parten, kan under förfarandets gång hindra att egendomen säljs genom att självmant betala borgenärens fordran. För att utmätning skall kunna bli aktuellt krävs för det första att borgenären har ansökt om utmätning. För det andra måste borgenären ha en så kallad exekutionstitel, vilket är den dom eller det beslut som berättigar till fordran, och för det tredje måste gäldenären ha utmätningsbar egendom. Det förhåller sig nämligen så att viss egendom inte kan utmätas. För att egendom skall vara utmätningsbar förutsätts vidare att egendomen har ett ekonomiskt värde och att värdet är så pass högt att den ersättning som kan väntas inflyta vid en försäljning, med avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, är så pass hög att åtgärden framstår som försvarlig. Detta är ett krav på att försäljningen bringar in ett visst ekonomiskt överskott. Vidare innebär de så kallade beneficiereglerna en begränsning i vad som kan utmätas. Genom beneficiereglerna undantas nämligen sådan egendom som gäldenären kan behöva för sin egen eller för sin familjs försörjning.

Vad en pantsättning innebär och hur panträtt uppkommer

Det kan dock finnas andra omständigheter än ovannämnda som kan innebära ett hinder för en eventuell utmätning. När någon tar ett lån kan låntagaren sätta egendom i pant som säkerhet för lånet. För att en pantsättning av lös egendom skall vara giltig krävs vidare att parterna kommer överens om att en pantsättning skall göras. Vidare krävs att panten antingen har överlämnas eller, om den innehas av någon annan, att den person som innehar egendomen underrättas. Den omständigheten att en gäldenär har lämnat egendom i pant hindrar inte att egendomen kan komma att utmätas. Dock gäller att panthavarens fordran skall säkras vid utmätningen. Detta innebär ett krav på att panthavaren säkert skall få betalt för sin fordran. För att pantsättaren skall få erforderligt skydd krävs dock att tradition har skett, d.v.s. att pantegendomen har överlämnats, alternativt att innehavare av panten har underrättats om pantsättningen. Det väsentliga är att pantsättaren inte längre skall ha möjlighet att förfoga över egendomen. Om dessa krav är uppfyllda har panthavaren ett sakrättsligt skydd, vilket innebär att panthavarens rätt till panten går före en utmätningsborgenärs fordran.

Utmätning för panthavarens fordran

En panthavare kan inte tillgodogöra sig pantegendomen när helst panthavaren känner för det. Normalt brukar panthavaren ordna en exekutionstitel innan panten tillgodogörs. En sådan exekutionstitel kan antingen vara personell, vilket innebär att gäldenären förpliktigas att betala fordran, eller saklig, vilket innebär att fordran fastställs utgå ur pantegendomen. Om borgenären innehar en personell exekutionstitel kan både pantegendom och annan egendom som tillhör gäldenären utmätas men om borgenären istället har en saklig exekutionstitel kan endast den pantsatta egendomen utmätas. Om panthavaren är utmätningsborgenär, d.v.s. har en exekutionstitel, kan denne begära att panten tas i anspråk i första hand innan annan egendom tas i anspråk. Dock gäller att även om sådan begäran inte görs bör utmätning i första hand ske i panten istället för i annan egendom. Vidare bör uppmärksammas att beneficiereglerna inte gäller för utmätning av pantsatt egendom. Inte heller skall några föreskrifter om egendomens beskaffenhet tillämpas. Detta innebär att KFM inte behöver pröva om det finns något utmätningshinder enligt nämnda bestämmelser.

Utmätning för annan borgenärs fordran

Som nämnts ovan krävs antingen tradition eller underrättelse för att giltig panträtt skall uppkomma. Om egendomen exempelvis finns kvar hos gäldenären eller om gäldenären på något annat sätt har kontroll över egendomen påverkas inte utmätningen av någon pantsättning. Detta innebär att panthavaren inte kan åberopa sin panträtt framför andra utmätningsborgenärer och egendomen kan utmätas. För det fall egendomen istället finns i hos någon annan skall panthavarens påstående om panträtt godtas om det inte finns skäl som talar för något annat. Samma sak gäller i regel om tredje man, d.v.s. den utomstående part som innehar egendomen, påstår sig vara medveten om pantsättningen. Dock gäller att även om pantsättningen är giltig kan utmätning av egendomen ske. I sådana fall skall utmätningen ske med förbehåll för panthavarens rätt, vilket innebär att panthavaren skall säkerställas ersättning för sin fordran. För att utmätning skall vara möjligt i denna situation krävs dock att pantegendomens värde överstiger den fordran som panthavaren har hos gäldenären. Om en försäljning av egendomen inte skulle räcka till att ersätta panthavarens fordran får exekutiv försäljning inte ske. Vidare kan nämnas att panthavaren är skyldig att ta emot betalning även om panthavarens fordran ännu inte har förfallit.

Säkerställande av egendomen

När KFM utmäter egendom kan olika säkerställande åtgärder vidtas för att se till att gäldenären inte förfogar över egendomen till skada för borgenären. Sådana åtgärder kan även bli aktuella om egendomen är pantegendom. Om egendomen utmäts kan den antingen förseglas, märkas eller tas i förvar. Om egendomen tas i förvar gäller att KFM innehar egendomen för panthavarens räkning. Består egendomen av ett pantbrev eller någon annan belånad inteckningshandling skall säkerställande istället ske genom att innehavaren förbjuds att förfoga över egendomen till skada för sökanden, d.v.s. den borgenär som begärt utmätning. Sådan egendom tas endast i förvar om särskilda skäl därtill föreligger.

Bläddra bland juridiska artiklar