Skillnaden mellan mål om fastställelse och mål om fullgörelse


Om en part har förpliktigats genom en dom eller vissa beslut kan verkställighet framtvingas genom att olika tvångsåtgärder vidtas mot den förpliktigade. Ett sådant förfarande kallas utsökning och handläggs av Kronofogdemyndigheten, KFM. För att utsökning skall kunna göras krävs att ett utsökningsmål föreligger. Ett utsökningsmål uppkommer vidare genom ansökan av den part som genom domen eller beslutet har rätt att kräva fullgörelse. För att kunna ansöka om utsökning krävs vidare att en så kallad exekutionstitel innehas av sökanden. En exekutionstitel är den dom eller det beslut som förpliktigar motparten och berättigar sökanden. Genom en exekutionstitel kan således sökanden bevisa att sökanden har rätt att kräva verkställighet. För att ett utsökningsmål skall uppkomma krävs således att ansökan lämnas härom. Vidare måste sökanden, i ansökan, förklara vilken tvångsåtgärd sökanden vill skall vidtas för att säkerställa verkställigheten. Slutligen kan nämnas att den mot vilken tvångsåtgärder vidtas brukar kallas för svarande.

Kravet på förpliktelse

Som nämnts ovan måste ansökan innehålla någon form av förpliktelse för att ett utsökningsmål skall uppkomma. Vidare gäller att förpliktelsen skall avse egendom. Exempelvis kan förpliktelsen gälla ett betalningsföreläggande eller att någon skall återlämna egendom som tillhör annan. Förpliktelser som istället handlar om någons person kan inte handläggas i ett utsökningsmål. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas umgängesrätt med barn eller omhändertagande av missbrukare. I sådana situationer kan KFM inte handlägga ärendet och ett utsökningsförfarande är inte aktuellt.

Vad som avses med fastställelse

Vidare kan ett avgörande som endast avser fastställande av ett förhållande inte verkställas. Ibland kan det dock vara svårt att veta när ett mål enbart gäller fastställelse av ett rättsförhållande. Högsta domstolen har exempelvis i ett fall kommit fram till att då målet endast rörde klander av bodelning kunde domen inte läggas till grund för utmätning. I målet hade mannen fått bodelningen jämkad och kvinnan var skyldig att betala så kallad skifteslikvid till mannen. Skifteslikvid är sådan ersättning som betalas av den som vid en bodelning får egendom till ett värde som överstiger vad maken har rätt att få genom bodelningen. Mellanskillnaden skall i sådana fall betalas i form av skifteslikvid. Dock gällde det aktuella målet endast hur bodelningen skulle fastställas och domen innehöll ingen betalningsförpliktelse för kvinnan. Därav kunde domen inte läggas till grund för utmätning. Dock ansågs utmätning kunna ske i ett annat mål om klander av bodelning. I det målet hade nämligen parterna förlikats och en bestämd summa skulle i enlighet med domen utges till den ena maken.

Skillnaden mellan fastställelsemål och fullgörelsemål

Som framgår ovan gör man skillnad mellan sådana avgöranden där en part åläggs något och sådana avgöranden som enbart fastställer ett förhållande. Den första typen av avgöranden brukar kallas för fullgörelsemål, om det prövas av domstol, och kan således läggas till grund för utsökning. Den andra typen kallas för fastställelsemål och kan inte läggas till grund för utsökning. Huruvida det är fråga om ett fullgörelsemål eller fastställelsemål framgår av hur domslutet eller beslutet har formulerats. Vanligtvis står det uttryckligen att något fastställs eller att någon förpliktigas men det är den verkliga innebörden som är avgörande. Vidare kan en dom innefatta både ett fastställande och en förpliktelse. I sådana fall är det dock endast förpliktigandet som är av betydelse för ett utsökningsmål. Slutligen kan uppmärksammas att kvarstad och andra likande säkerhetsåtgärder inte innebär ett förpliktigande. Dock föreskrivs särskilt att KFM får handlägga sådana ärenden trots detta.

Bläddra bland juridiska artiklar