Säkerställande av utmätt lös egendom


Utmätning kan bli aktuellt då någon som har förpliktigats till något, genom en dom eller vissa beslut, inte fullföljer vad som ålagts denne. Utmätning företas av Kronofogdemyndigheten, KFM, och innebär att egendom som tillhör den förpliktigade, i utmätningsmål kallad för gäldenären, tas i anspråk. Gäldenären får inte förfoga över egendom som har blivit utmätt, vilket innebär att gäldenären inte får göra sig av med egendomen exempelvis genom försäljning eller gåva, i annat fall skulle syftet med utmätningen gå förlorat. Om gäldenären inte fullföljer sina skyldigheter kan sedan den utmätta egendomen säljas för att täcka borgenärens, d.v.s. den berättigade parten, fordran. För att hindra att gäldenären förfogar över egendomen till skada för borgenären kan säkerställande av egendomen ske.

Allmänt om säkerställande

Säkerställandet genomförs av KFM och kan ske genom att egendomen tas i förvar alternativt lämnas kvar hos gäldenären, men förseglas eller märks som utmätt. För det fall gäldenären får ha kvar egendomen skall gäldenären delges bevis om utmätningen och upplysas om att det är straffbart att förfoga över egendomen genom att försäljning, bortbyte och liknande. Skulle det istället vara så att egendomen finns hos tredje man, d.v.s. någon utomstående part, skall tredje man meddelas att denne endast får lämna ut egendomen till KFM. Vidare gäller att säkerställande av egendomen skall ske så fort som möjligt. Dessutom föreskrivs att säkerställande alltid skall ske om det inte framstår som obehövligt, vilket innebär att säkerställande så gott som alltid sker.

Säkerställande av lösöre

Med lösöre menas lös egendom som inte utgörs av pengar, rättigheter eller liknande. Det är således lös egendom som har en fysisk form, som exempelvis möbler, fordon eller bohag. Sådan egendom säkerställs genom att den antingen tas i förvar av KFM eller, om den finns kvar hos gäldenären, antingen förses med ett utmätningsmärke eller förseglas. Det vanliga är dock att KFM tar med sig egendomen omedelbart. Att KFM tar egendomen i förvar innebär att egendomen tas med till KFM:s egna lokaler eller till något hyrt lagringsutrymme. Det finns många fördelar med att KFM tar egendomen i förvar direkt och därför är det också vanligast att så sker.

Säkerställande genom omhändertagande av KFM

Vidare är att uppmärksamma att om KFM tar hand om egendomen är myndigheten sedan ansvarig för egendomen. Skulle något hända med den egendom som har omhändertagits av KFM bär myndigheten ett presumtionsansvar, vilket innebär att KFM blir skadeståndsskyldig för eventuell skada som kan uppkomma, om inte KFM kan visa att skadan inte beror på myndighetens oaktsamhet. För sådant skadeståndsansvar spelar det ingen roll om KFM själva har hand om egendomen eller har lämnat egendomen till någon utomstående för omhändertagande. För det fall egendomen har skadats hos en utomstående kan dock staten ha rätt till skadestånd från den utomstående, även om staten måste ersätta gäldenären för skadan. Detta kallas för en regressfordran.

Säkerställande genom märkning och försegling

Skulle egendomen istället lämnas kvar hos gäldenären skall, som nämnts ovan, egendomen i regel märkas eller förseglas. Av dessa båda åtgärder är märkning vanligast. Genom en märkning fastklistras en lapp, där det står att egendomen är utmätt, på egendomen. Vidare antecknar förrättningsmannen vilken egendom som har märkts och ofta fotograferas egendomen. Genom försegling av egendomen försöker KFM hindra att egendomen används av gäldenären. Försegling kan gå till på många olika vis, som exempel kan nämnas att bilnycklar omhändertas eller att egendomen placeras i ett låst förvaringsutrymme. Vidare kan KFM tillfälligt försegla en lokal som tillhör gäldenären. Detta kan ske om exempelvis egendomen inne i lokalen skall utmätas och förrättningen tar ett par dagar.

Säkerställande av pengar, fordringsbevis m.m.

Pengar, fordringsbevis, pantbrev och liknande egendom som berättigar till betalning mot uppvisande skall tas i förvar av KFM. För det fall ett fordringsbevis av ovannämnt slag kan antas ha kommit bort, eller undanhålls av gäldenären, kan säkerställande ske genom att KFM istället delger den som, enligt fordringsbeviset, är skyldig att betala, den så kallade sekundogäldenären, att denne endast får betala till någon som anvisats av KFM alternativt till KFM. Om bankbok inte kan finnas eller undanhålls av gäldenären kan utmätning vidare ske genom att KFM delger banken ett utbetalningsförbud. Vidare gäller att för det fall tredje man betalar en fordran till gäldenären, trots att tredje man har delgetts ett utdelningsförbud, kan tredje man bli skyldig att betala fordran en gång till.

Säkerställande av egendom som innehas av tredje man

Säkerställande kan ske även av sådan egendom som finns hos tredje man, förutsatt givetvis att egendomen tillhör gäldenären. En riskbedömning får göras i det aktuella fallet hur stor sannolikheten är att gäldenären tar tillbaka egendomen. Om egendomen inte tas i förvar av KFM skall tredje man istället meddelas förbud att lämna ut egendomen till annan än KFM eller vidta någon annan åtgärd med egendomen, om åtgärden kan vara till skada för borgenären. Vidare får egendomen förseglas eller märkas på samma sätt som om egenomen hade funnits hos gäldenären.

Bläddra bland juridiska artiklar