Preskription i allmänna mål


För att få den som har förpliktigats genom en dom eller ett beslut att fullgöra vad som åligger denne kan vissa tvångsåtgärder vidtas. Sådana tvångsåtgärder vidtas för att verkställa domen eller beslutet och blir därför endast aktuella om den förpliktigade parten inte fullföljer sina förpliktelser självmant. Det är vidare Kronofogdemyndigheten, KFM, som har behörighet att vidta dylika tvångsåtgärder, vilka allmänt benämns som utsökning. Utsökning kan komma i fråga om ett utsökningsmål föreligger och ett utsökningsmål uppkommer på ansökan av den som genom domen eller beslutet är den berättigade parten. Utsökningsmålen delas vidare upp i allmänna och enskilda mål. Med allmänna mål menas vissa mål som avser uttagande av fordran som tillkommer staten, kommun eller landsting. Med enskilda mål avses sådana mål som inte är allmänna. Preskription är vidare en åtgärd för att skydda gäldenären, d.v.s. den som har att fullgöra en förpliktelse, mot anspråk som gäldenären inte längre har räknat med att behöva betala på grund av att något krav på betalning inte har framställts. Efter en viss tid skall nämligen en fordran preskriberas och kan då inte längre göras gällande. Preskriptionstiden, d.v.s. tiden innan en fordran preskriberas, börjar löpa i samband med att fordran uppkommer. Den allmänna preskriptionstiden är vidare tio år och preskriptionstiden för så kallade konsumentfordringar är tre år. Med konsumentfordran menas en fordran som uppkommer genom att en näringsidkare säljer en vara eller tjänst, som huvudsakligen skall användas för privat bruk, till en konsument. För att förhindra preskription kan olika åtgärder vidtas som avbryter preskriptionstiden.

Preskription av fordran på skatt

Många av de fordringar som tillkommer staten följer dock inte de sedvanliga reglerarna om preskription och behandlas istället i olika speciallagar. Då det gäller skatt föreskrivs istället en fast preskriptionstid på fem år. Detta innebär att fordran alltid preskriberas efter fem år och några preskriptionsavbrott är inte möjliga. Enligt huvudregeln skall preskriptionstiden räknas från det kalenderår då skatten skulle ha betalats. Dock gäller att om fordrans storlek har fastställts först efter att deklarations- eller redovisningstiden har löpt ut eller dess att fordran förföll till betalning skall istället preskriptionstiden räknas från det kalenderår då fastställelsebeslutet meddelades. Detta gäller dock enbart för den del av beloppet som inte har kunnat indrivas tidigare.

Förlängning av preskriptionstiden

Vidare gäller att preskriptionstiden förlängs automatiskt i vissa situationer. Om Skatteverket har lämnat anstånd med betalningen får fordran preskriberas tidigast två år efter utgången av det kalenderår då anståndet upphörde att gälla. Vidare preskriberas skatten vid en företagsrekonstruktion tidigast två år efter året då företagsrekonstruktionen genomfördes. Om en skuldsanering inleds skall en fordran i ett allmänt mål preskriberas tidigast två år efter det kalenderår då beslut om skuldsanering meddelades. Om KFM har meddelat uppskov med betalning av en fordran skall fordran preskriberas tidigast vid utgången av det kalenderår då fordran skulle ha betalats. Dock skall en fordran aldrig preskriberas senare än tio år efter den ordinarie preskriptionstidpunkten. Preskriptionen kan, på ansökan av Skatteverket, i vissa fall förlängas. Detta är möjligt om gäldenären:
• gör sig av med egendom i syfte att försvåra indrivning av fordran
• vistas stadigvarande utomlands
• försöker hålla sig undan eller
• saknar känd adress och det inte är möjligt att fastställa var gäldenären bor.

Skulle något av dessa kriterier vara uppfyllt kan således en förlängning av preskriptionen ske såvida inte särskilda skäl skulle tala däremot. Vidare gäller att en ansökan om förlängning skall ha gjorts innan preskriptionstiden har gått ut. En förlängning av preskriptionen gäller vidare till det femte kalenderåret efter det år då preskriptionen skulle ha inträtt om förlängningen inte hade gjorts. Slutligen kan nämnas att preskriptionen kan förlängas med ytterligare fem år om det är påkallat ur allmän synpunkt.

Preskription av böter och viten

För böter och viten gäller också en femårig preskriptionstid. Preskriptionstiden skall i dessa fall räknas från den tidpunkt då avgörandet fick laga kraft, d.v.s. då avgörandet inte längre kan överklagas. För det fall böterna skall omvandlas till fängelse, skall en ny preskriptionstid löpa från den dag då den bötfällde delges ansökan om omvandlingen. Dock skall preskriptionstiden inte förlängas i dessa situationer. Vidare gäller att böterna inte behöver betalas om den bötfällde dör. Om utmätning har skett, alternativt egendom har tagits i förvar innan dödsfallet skall böterna dock tas ur den utmätta eller omhändertagna egendomen. Eventuell preskription av en fordran i ett allmänt mål skall beaktas av KFM självmant, d.v.s. ex officio. Detta innebär att gäldenären inte behöver göra någon invändning om preskription i allmänna mål.

Bläddra bland juridiska artiklar