Parterna i utsökningsmål


Ett mål som avser verkställighet av en förpliktelse, som grundar sig i en dom eller vissa beslut, kallas för ett utsökningsmål. Genom utsökningsmål kan verkställighet av domar och beslut framtvingas. Syftet med utsökningsmålen är att säkerställa att den som har ålagts något, genom en dom eller ett beslut, fullföljer sina förpliktelser. För att säkerställa verkställighet kan olika tvångsåtgärder vidtas mot gäldenären, d.v.s. den förpliktigade parten. Anledningen till att en sådan möjlighet finns är att annars skulle beslut och domar sakna verkan för det fall den förpliktigade parten inte självmant vill fullgöra sina förpliktelser. Det är Kronofogdemyndigheten, KFM, som har till uppgift att handlägga utsökningsmål. Denna artikel skall vidare behandla vilka som är parter i ett utsökningsmål.

Sökanden

Ett utsökningsmål uppkommer genom att sökanden lämnar in en ansökan om verkställighet av ett anspråk som sökanden har mot någon annan. Den som begär verkställighet brukar kallas för sökande och om målet rör ett betalningsföreläggande kallas sökanden även ibland för borgenär. Med borgenär menas vidare någon som har en fordran att utkräva av någon annan. Sökanden måste vidare visa att sökanden är rätt part, d.v.s. den som har rätt att kräva verkställighet. Detta görs genom en så kallad exekutionstitel, vilken bifogas till ansökan. Med exekutionstitel menas den dom eller det beslut som förpliktelsen grundas på.

Svaranden och parternas ombud

Den mot vilken ett verkställighetsyrkande riktas kallas för svarande, eller gäldenär om det är fråga om ett betalningsföreläggande. Med gäldenär menas generellt någon som har att fullgöra något för någon annan räkning. Det är vidare möjligt både för svaranden och sökanden att anlita ombud för att företräda dem i utsökningsmålet. Till skillnad från vad som gäller vid rättegång i allmän domstol behöver KFM i regel inte kräva någon fullmakt från ombudet. Dock behöver en fullmakt lämnas in om KFM skall lämna ut pengar till ombudet. I sådana fall skall fullmakt lämnas i original och det måste vara tydligt att ombudet har fullmakt att ta emot pengar för partens räkning.

Tredje man och sakägare

För det fall någon annan än sökanden och svaranden har del i ett utsökningsmål kallas denne för tredje man. Detta kan bli aktuellt till exempel om KFM skall utmäta egendom som finns hos tredje man. Vidare kan det finnas situationer då egendom som skall utmätas visar sig tillhöra tredje man istället för sökanden. Tredje man har även möjlighet att överklaga utmätningsbeslut om tredje mans rätt skulle vara hotad. Slutligen kan nämnas att parterna och tredje man tillsammans kallas för sakägare. Sakägare är nämligen den som är berörd av en fråga som skall prövas av domstol eller av myndighet.

Bläddra bland juridiska artiklar