När gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar


Om någon, som genom en dom eller ett beslut, har förpliktigats att betala en fordran vägrar att betala kan utmätning bli aktuellt. Utmätning, som företas av Kronofogdemyndigheten (d.v.s. KFM), innebär att den förpliktigades tillgångar tas i anspråk för att täcka borgenärens fordran. Med borgenär menas den berättigade parten. Den förpliktigade parten kallas vidare för gäldenär. Tillgångarna kan säljas på exekutiv auktion för det fall gäldenären inte betalar fordran efter utmätningsförfarandets påbörjande. Dock kan inte all egendom utmätas. Först och främst krävs att egendomen tillhör gäldenären. Dessutom måste egendomen vara möjlig att överlåta och ha ett ekonomiskt värde. En annan huvudregel är att så pass mycket måste väntas inflyta av försäljningen, med avdrag för kostnader som uppkommit efter utmätningen, att åtgärden är ekonomiskt försvarbar. Detta får ses som ett krav på att försäljningen inbringar ett, ekonomiskt sett, positivt resultat.

Allmänt om tillgångsundersökning

I syfte att hitta utmätningsbar egendom får KFM företa en tillgångsundersökning. KFM kan bland annat hålla förhör med gäldenären och med andra som kan lämna upplysningar om gäldenärens tillgodohavanden. Vidare kan KFM företa så kallad förrättning, vilket innebär att KFM genomsöker gäldenärens bostad, eller annat utrymme som gäldenären har tillgång till, i syfte att hitta utmätningsbar egendom. KFM har vidare rätt att självmant välja den utredningsåtgärd som är lämpligast i det aktuella fallet. För det fall gäldenären inte har tillräckligt mycket utmätningsbar egendom för att täcka borgenärens fordran skall KFM avsluta tillgångsundersökningen med en utredningsrapport, i vilken skall redovisas vilka utredningsåtgärder som vidtagits av KFM. Vidare gäller, som ett lägsta krav för att en tillgångsundersökning skall kunna avslutas med en utredningsrapport, att KFM åtminstone har undersökt sådana uppgifter som sedan tidigare kan finnas hos myndigheten och att de register till vilka KFM har direktåtkomst har undersökts. Vad som framkommer om gäldenärens förhållanden avgör vilka vidare åtgärder som vidtas.

Vad som händer om gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar

Vidare gäller att både gäldenären och borgenären skall underrättas om KFM i sin utredning kommer fram till att tillräckligt mycket utmätningsbara tillgångar saknas. Vidare skall KFM i underrättelsen till borgenären lämna upplysningar om de utredningsåtgärder som KFM planerar att utföra och när detta skall ske. Dessa uppgifter kan behövas för att borgenären skall kunna bestämma om denne skall vidhålla sin ansökan eller inte. Vidare medför en misslyckad utmätning en annan negativ verkan för gäldenären. Detta då gäldenären presumeras vara på obestånd om ett försök till utmätning har resulterat i att gäldenären anses sakna utmätningsbara tillgångar. Detta innebär i sin tur att en fordringsägare kan försätta gäldenären i konkurs. Dock skall gäldenären inte försättas i konkurs om gäldenären förmår visa att gäldenären inte är på obestånd. Regeln innebär således en presumtion för obestånd.

När ny utredning kan behövas

Innan handläggningen avslutas skall dessutom handläggaren ange när en ny utredning om gäldenären senast kan påbörjas. Denna tidpunkt kallas vidare för bevakningsdatum. Undantag från denna regel görs dock för det fall gäldenären är ett bolag som har trätt i likvidation eller ett dödsbo. Vidare gäller att bevakningsdatumet skall anpassas till förhållandena i det aktuella fallet. Utredningen som har företagits av KFM kan tillämpas för det fall det uppkommer nya mål. Detta innebär att även om ett nytt mål tillkommer måste inte KFM företa en ny utredning gällande gäldenärens tillgångar. Dock gäller att om den som i ett nytt mål ansöker om utmätning särskilt begär att ny utredning skall företas skall detta ske. Även i vissa andra fall kan utredningen återupptas. Som exempel kan nämnas att viss egendom har lämnats till utmätning eller om det har framkommit nya omständigheter som motiverar en ny utredning. Hur omfattande en ny utredning blir beror på den tidigare utredningens innehåll och ålder och om det har tillkommit nya omständigheter.

Bläddra bland juridiska artiklar