MAC-klausuler: skydd mot väsentliga förändringar


I samband med avtal som rör väldigt stora värden, exempelvis köp av rörelser eller stora banklån, är parterna ofta mycket noggranna med vad som ska gälla mellan dem – obehagliga överraskningar ska i så stor utsträckning som möjligt undvikas. En relativt ny företeelse, som kan sägas vara ett utflöde av just viljan att minimera obehagliga överraskningarvid omfattande affärer, är såkallade MAC-klasuler. MAC står för Materially adverse changes, vilket översatt till svenska betyder ungefär "väsentligt ogynnsamma förändringar". Ordalydelsen ger ett hum om vad det är klausulerna är tänkta att reglera, nämligen vad som ska ske om något oväntat och ogynnsamt plötsligt händer som får konsekvenser för avtalet. Här kommer några typiska MAC-klasuler att diskuteras och något kommer också att sägas om vad man bör tänka på om man ska infoga sådana i sitt kontrakt.

Klausuler som reglerar sådana händelser som kommer att inverka negativt kan förekomma i flertalet situationer men är vanligast i avtal om köp av företag och lån. Vid köp av företag upptäcker kanske den köpande parten under tiden mellan själva köpet och tillträdet plötsligt att den extremt kompetenta verkställande direktören avgår, och vid ett stort lån där upptäcker kanske banken, innan det att pengarna betalats ut, att låntagaren hamnat i en ekonomisk krissituation. Vad som regleras genom klausulerna är alltså huvudsakligen förändringar som medför konstaterat sämre förändringar eller åtminstone en högre risk. MAC-klasulen kan tidsmässigt placeras mellan det att man lämnar ett anbud och det att man sedan också, så att säga, slutför köpet eller lånet. Det är alltså inte tanken att klausulen ska verka efter det att hela avtalet är slutfört och det är inte något man kommer dragande med några år efter att man har köpt ett företag.

Beroende på vilket sorts avtal man har att göra med kommer förstås användandet och utformningen av klausulerna att variera. Tar man som exempel fallen med lån och köp av företag handlar det förstås för långivaren i grund och botten om att vara säker på att låntagaren kan betala tillbaka medan förvärvaren av ett företag är mån om att företaget är så lönsamt som det ser ut och att han inte lägger ett bud som är för högt i förhållande till vad det är värt. Med utgångspunkt i detta kan några viktiga MAC-klausuler i låneavtal och köpeavtal nu nämnas.

I låneavtalen är det inte ovanligt att den utlånande parten vill se bevis på låntagarens betalningsförmåga. Sedan kan banken, beroende på vad som avtalats, förbehålla sig rätten att antingen vägra betala ut lånebeloppet eller, om händelsen sker någon tid efter det att pengarna utbetalats, kräva omedelbar återbetalning. Frågan blir då under vilka omständigheter de kan göra detta. Utgångspunkten är självklart vad som står i klausulerna. Om banken förbehåller sig rätten att kräva återbetalning under ett visst antal omständigheter och motparten accepterat detta får man som huvudregel anta att det ska vara så. Man bör dock vara tydlig med vad som ska innebära en materially adverse change, så att det inte uppstår tvist kring detta. Exempel på saker man kan avtala om är allvarligt försämrad konjunktur, en försämrad ekonomisk situation för låntagaren eller kanske till och med en rättslig ändring. Det huvudsakliga är att det påverkar låntagarens ekonomi negativt och ökar risken för att banken inte kommer att kunna få tillbaka sina pengar.

Vid företagsförvärven är ofta MAC-klausulen knuten till den så kallade due diligence som görs, varigenom det köpande företaget undersöker målbolaget och de garantier som säljaren ger. Exempel på negativa förändringar som man kan tänkas avtala om är att målbolaget plötsligt förlorar viktiga kunder, får en sämre position på marknaden, upplever minskad omsättning och vinst eller om en mycket viktig anställd plötsligt slutar. Även här gäller det att utforma klausulerna på ett tydligt sätt och verkligen ta med alla saker man tycker är viktiga. Det är nämligen inte säkert att man kan häva för att en verkställande direktör slutar om man bara har skrivit att MAC omfattar bolagets finansiella ställning. Vid oklarhet blir det förstås upp till domstolen att med hjälp av avtalstolkning försöka utreda vad parterna har avtalat om.

Bläddra bland juridiska artiklar