Löneutmätning till förmån för underhållsbidrag


Utmätning är en så kallad utsökningsåtgärd, vilka är åtgärder som vidtas för att verkställa en dom eller ett beslut. Utsökning behöver vidare endast vidtas för det fall den part som genom domen eller beslutet förpliktigats inte självmant fullgör sina åligganden. Utmätning blir vidare aktuellt i de fall då domen eller beslutet innebär ett betalningsföreläggande. En löneutmätning, som är en variant av utmätning, innebär att en viss del av gäldenärens, d.v.s. den förpliktigade partens, lön tas i anspråk. Detta går till på så vis att gäldenärens arbetsgivare, eller någon annan som betalar ut ersättning till gäldenären, förbjuds att betala ut hela lönen eller ersättningen. Den del som har utmätts skall istället betalas in till Kronofogdemyndigheten, KFM. KFM skall sedan överföra de indrivna medlen till borgenären, d.v.s. den berättigade parten. Vid löneutmätning gäller vidare att det endast är den delen av lönen som gäldenären inte behöver för sin egen eller för sin familjs försörjning som får utmätas. Det belopp som gäldenären härigenom får behålla kallas för förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppets storlek skall bestämmas genom det så kallade normalbeloppet. Normalbeloppet fastställs årligen av KFM och avser täcka gäldenärens och dennes familjs normala levnadskostnader. Observeras bör dock att bostadskostnaden inte måste täckas av normalbeloppet utan den tillkommer istället särskilt.

Allmänt om löneutmätning för underhållsbidrag

När utmätningen avser egendom istället för lön skall underhållsbidrag behandlas på samma vis som andra fordringar. Vid utmätning av lön har dock underhållsbidrag en särskild ställning i förhållande till andra fordringar. Underhållsbidrag är vidare en betalningsförpliktelse som kan uppkomma antingen då ett par skiljer sig och den ena maken har svårt att försörja sig eller om en av föräldrarna inte bor tillsammans med föräldrarnas gemensamma barn. Rent allmänt gäller att utmätning inte kan företas för en fordran som är preskriberad, vilket också gäller för utmätning av underhållsbidrag. Preskription inträder efter fem år, då det gäller underhållsbidrag som skall betalas till barn. Om underhållsbidraget istället skall betalas till en före detta make inträder preskription istället efter tre år. Ett utländskt underhållsbidrag kan också utmätas genom löneutmätning i Sverige om fordran inte är preskriberad enligt de svenska reglerna. Löneutmätning får vidare ske dels för sådana underhållsbidrag som är förfallna till betalning vid utmätningstillfället och dels för de bidrag som förfaller till betalning näst efter utmätningen.

Hur redovisning av innehållna medel skall ske

De medel som har innehållits till förmån för underhållsbidrag skall redovisas skyndsamt. Med redovisning menas vidare att medlen betalas ut till gäldenären. Dock gäller att redovisning av medel som innehållts för underhållsbidrag som ännu inte har förfallit till betalning får redovisas tidigast i nära anslutning till förfallodagen. Högst fem dagar har vidare ansetts vara i nära anslutning. Om bidraget skulle vara retroaktivt, d.v.s. avse förfluten tid, skall underhållsbidraget anses vara förfallet då domen vinner laga kraft. Med laga kraft menas att domen inte längre kan överklagas och därmed står fast.

När mer än en person är berättigad till underhållsbidrag

Om det är mer än en person som är berättigad till underhållsbidrag skall det utmätta beloppet fördelas i förhållande till beloppens storlek. Om något av underhållsbidragen skulle förfalla med längre tidsmellanrum än en månad, vilket annars är det vanliga för underhållsbidrag, skall bidraget räknas om till ett månadsbidrag. Man får således se hur mycket som skulle ha betalats i underhållsbidrag varje månad om underhållsbidraget istället hade förfallit månadsvis. För det fall mer har innehållits än vad som motsvarar de löpande underhållsbidragen skall vidare det äldsta underhållsbidraget ha företräde till den överskjutande delen. Om det finns flera mål som baseras på lika gamla skulder skall dessa fordringar istället ges lika rätt. Redovisningen av underhållsbidragen går till på så vis att KFM först fördelar de utmätta medlen mellan de underhållsberättigade och därefter skall det som på så vis fördelats avräknats mot borgenärens fordran. Utbetalningen skall således minska borgenärens fordran hos gäldenären.

Bläddra bland juridiska artiklar