Hinder mot verkställighet


För att säkerställa att en dom eller ett beslut följs kan vissa tvångsåtgärder vidtas mot den förpliktigade parten, om denne inte fullföljer vad som ålagts. Sådana tvångsåtgärder innebär således att verkställighet kan framtvingas. Det är vidare Kronofogdemyndigheten, KFM, som har ansvar för verkställigheten. Åtgärderna som vidtas för att säkerställa verkställighet kallas generellt för utsökning. Om det däremot är fråga om ett betalningsföreläggande talar man istället om utmätning. För att det skall bli aktuellt att ta till tvångsåtgärder förutsätts att det först finns ett utsökningsmål. Ett utsökningsmål uppkommer vidare i regel genom ansökan av den berättigade parten, även kallad sökande eller borgenär om det är fråga om utmätning. Dock finns det vissa omständigheter som hindrar verkställigheten. Hinder kan exempelvis röra den aktuella förpliktelsen eller parternas ställning.

Kravet på exekutionstitel

Först och främst kan nämnas att sökanden måste överensstämma med den person som enligt den så kallade exekutionstiteln är berättigad till något. Med exekutionstitel menas den dom eller det beslut som förpliktelsen grundas på. Vidare krävs att både sökanden och svaranden är identifierbara fysiska eller juridiska personer. Detta innebär att exekutionstiteln måste vara tydlig gällande vilka som är parter för att kunna ligga till grund för verkställighet. Vidare kan en exekutionstitel överlåtas från en person till en annan.

Ändringar i gäldenärens ekonomi

Ändringar i gäldenärens ekonomiska ställning kan ändra möjligheterna till verkställighet. Konkurs, skuldsanering, företagsrekonstruktion och ackord utgör hinder mot utmätning både för lös egendom och fast egendom. Dock kan någon som har säkerhetsrätt i form av pant få utmätning av panten. Om en juridisk person har blivit upplöst genom konkurs eller ackord kan verkställighet inte längre ske efter upplösningen. Vidare gäller att sådana invändningar som grundas på ett förhållande som uppkommit redan före exekutionstitelns uppkomst inte skall beaktas av KFM. Dock måste KFM pröva alla invändningar som hänförs till omständigheter som inträffat efter exekutionstitelns uppkomst.

Redan fullgjord förpliktelse

För det fall svaranden, d.v.s. den förpliktigade parten, gör gällande att en förpliktelse redan har fullgjorts åligger det svaranden att visa att så har skett. Det krävs i princip att ett skriftligt bevis, d.v.s. någon form av kvitto, kan framföras för att invändningen skall godtas. Svaranden kan vidare hävda att svaranden har en motfordran hos sökanden. I sådana fall gör svaranden en så kallad kvittningsinvändning, vilket utgör ett hinder mot verkställighet. Dock förutsätts att en kvittning grundas på en exekutionstitel, ett skuldebrev eller något liknande skriftligt fordringsbevis, och att dessutom de sedvanliga förutsättningarna för kvittning är uppfyllda, för att kvittningsinvändningen skall utgöra ett hinder mot verkställighet.

Andra hinder för utmätning

Vidare kan andra invändningar framföras, som exempelvis att motprestationen utlovats, att parterna har avtalat om hur en skuld skall betalas eller att egendomen ifråga har pantsatts eller överlåtits. Vidare är det vanligt att preskription hävdas. Med preskription menas att en fordran inte kan göras gällande för att det har gått så pass lång tid innan borgenären, d.v.s. den som har rätt att utkräva fordran, har framställt några krav på betalning. Efter viss tid preskriberas nämligen fordran, vilket, som nämnts, innebär att fordran inte längre kan göras gällande.

KFM:s hantering av invändningar

KFM är skyldig att ta ställning till de invändningar som framförs av svaranden. Enligt huvudregeln är KFM vidare skyldig att höra sökanden innan beslut om verkställighetsåtgärd fattas. Dock gäller att en uppenbart ogrundad invändning inte skall hindra verkställigheten, men om en invändning inte kan lämnas utan avseende får KFM inte fullfölja verkställigheten. Om ett utsökningsmål har avslutats kan vidare en invändning mot verkställighet inte längre prövas. Slutligen kan nämnas att om verkställighetsåtgärder redan har vidtagits och svaranden kommer med en invändning som hindrar verkställighet skall åtgärderna återgå i den mån detta är möjligt. Detta innebär att utsökningen förfaller. Om borgenären redan har fått betalt kan pengarna utsökas hos borgenären om borgenären skulle vägra att betala tillbaka pengarna.

Upphävning av en exekutionstitel

Om en exekutionstitel skulle upphävas gäller att verkställigheten omedelbart skall ställas in. I sådana fall skall KFM inte vidta ytterligare åtgärder och åtgärder som redan har vidtagits skall gå åter om det kan ske. Dock gäller att om den aktuella åtgärden avser betalningsskyldighet kan återgång inte ske förrän det nya avgörandet har vunnit laga kraft. Med laga kraft menas att tiden för överklagande har gått ut, varmed en dom eller ett beslut står fast. För det fall det är ett så kallat allmänt mål, d.v.s. när det allmänna är sökanden, är huvudregeln istället att återgång alltid skall ske omedelbart, d.v.s. innan avgörandet har vunnit laga kraft. Slutligen kan nämnas att om sökanden har fått något genom verkställigheten skall detta återlämnas. Den borgenär som erhållit pengar är i sådana fall skyldig att betala ränta och är dessutom skadeståndsskyldig för eventuell skada som gäldenären lidit i utsökningsmålet.

Bläddra bland juridiska artiklar