Handelsbolagets likvidation och upplösning


För att bolagsmän i ett handelsbolag skall kunna få bolaget att upphöra behöver man titta på vad det är för ett slags avtal som ligger till grund för bolaget. Tre varianter är möjliga: bolagsavtalet löper på bestämd tid, obestämd tid och under en bolagsmans livstid. Om bolagsavtalet har slutits på obestämd tid, så kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst. Bestämmelsen är tvingande, vilket innebär att rätten för en bolagsman att säga upp bolagsavtalet på detta sätt inte kan avtalas bort. Om bolagsavtalet sägs upp på detta sätt, skall bolaget träda i likvidation (bolaget skall lösas upp) sex månader efter uppsägningen. Fristen på sex månader är dock flexibel, eftersom bolagsmännen kan avtala om en annan uppsägningstid i bolagsavtalet. Om bolagsavtalet istället har ingåtts på bestämd tid skall bolaget träda i likvidation då tiden har löpt ut. Om bolaget ändå fortsätter med sin rörelse trots utgången av den tiden förlängs bolagsavtalet automatiskt. Bolagsavtalet betraktas i fortsättningen som slutet på obestämd tid.

En annan tvingande bestämmelse, som rör bolagets upplösning, är när en av bolagsmännen begär att bolaget genast skall träda i likvidation för att någon annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet eller om det annars finns en viktig grund för bolagets upplösning. En viktig anledning till att bestämmelsen inte kan avtalas bort är strukturen på handelsbolag. Till skillnad från aktiebolag finns det ingen personlig ansvarsfrihet för ägarna, därför är det extra viktigt att ha lojala medarbetare omkring sig så att risken för att hållas personligen ansvarig för bolagets skulder minimeras.

Ett handelsbolag kan, till skillnad från ett aktiebolag, inte bestå av en person. Antalet bolagsmän skall vara minst två. Därför finns det en bestämmelse som stadgar att ett handelsbolag vars antal bolagsmän har gått ned till en, skall anses ha trätt i likvidation när detta förhållande har bestått i sex månader. Detta betyder att bolaget, för att få fortsätta sin verksamhet, måste hitta en ny bolagsman inom sex månader från det att antalet bolagsmän har gått ned till en. Annars upplöses handelsbolaget.

För det fall att det uppstår en grund att likvidera bolaget finns en möjlighet för bolagsmännen att avtala om att istället utesluta den bolagsman som likvidationsgrunden hänför sig till. Det skall däremot observeras att om en bolagsman är försatt i konkurs så gäller inte ett sådant avtal mot konkursboet, om inte konkursboet har biträtt avtalet. För att en bolagsman skall kunna uteslutas på detta sätt krävs det att övriga bolagsmän är överens om uteslutningen. Den som eventuellt begärs träda ur bolaget skall få ett lösenbelopp som en slags ersättning. Detta lösenbelopp skall motsvara det som bolagsmannen skulle ha fått om bolaget istället hade skiftats. Dessutom har den bolagsman som utesluts möjlighet att kräva att han eller hon inte skall ha ett större ansvar för bolagets förbindelser än det ansvar som hade pålagts om bolaget istället hade skiftats. Han eller hon har möjlighet att begära säkerhet för detta och det är också ett krav för att kunna utesluta bolagsmannen i fråga.

Under själva likvidationsförfarandet handlar bolagsmännen gemensamt, om det inte är så att det har utsetts en särskild likvidator eller att något annat har avtalats parterna emellan. Likaså har en bolagsman möjligheten att låta sig företrädas av ett ombud när bolagsmannen medverkar i bolagets angelägenheter, men återigen gäller detta enbart när det inte finns något annat avtalat bolagsmännen emellan. En av bolagets angelägenheter under likvidationen är att omvandla bolagets egendom i pengar i den mån det behövs. Detta skall göras så snart det är möjligt, på offentlig auktion eller på annat sätt som bolagsmännen finner lämpligt. Vad gäller själva rörelsen är det ibland fördelaktigt att låta den fortsätta ett litet tag, även om bolaget befinner sig i likvidationsfasen. Detta kan vara påkallat av hänsyn till de anställda och att de skall få en rimlig tid för att hitta en ny anställning.

Bläddra bland juridiska artiklar