Ny bolagsman i handelsbolag


I regel måste samtliga bolagsmän lämna sitt samtycke för att en ny bolagsman ska kunna inträda i bolaget i en annan bolagsmans ställe. Den nya bolagsmannen övertar de rättigheter och skyldigheter som dennes föregångare haft. Om en bolagsman helt sonika önskar lämna bolaget måste samtliga bolagsmän lämna sitt samtycke till detta, eftersom denne efter sitt utträde inte längre svarar för bolagets skulder efter den tidpunkt då denne upphört vara bolagsman. Däremot har bolagsmannen solidariskt betalningsansvar för skulder uppkomna innan utträdet, eftersom detta är ett skydd för borgenärerna. Om en bolagsman vill sälja sin andel eller på annat sätt lämna bolaget och samtycke inte medges kan det istället bli frågan om att bolagsmannen begär bolaget i likvidation.

Det kan tyckas underligt att bolagsmannen inte får sälja sin andel utan att först inhämta godkännande av övriga bolagsmän. Denna regel existerar emellertid eftersom handelsbolaget till sin natur bygger på ett nära samarbete och förtroende mellan bolagsmännen. Det är därför av yttersta vikt att bolagsmännen kan kontrollera med vilka de ska samarbeta. Därför är inte en handelsbolagsandel fritt överlåtbar.

Det är fullt möjligt att ett samtycke till att en handelsbolagsandel säljs lämnas genom ett tyst medgivande, d.v.s. att övriga bolagsmän accepterar försäljningen genom att inte invända efter att de fått kännedom om det. Anta att A är bolagsman i handelsbolaget ABC HB tillsammans med B och C. A vill sälja sin andel till D och meddelar B och C om detta. B och C lämnar inget medgivande, men opponerar sig inte heller. Efter några veckor säljer A sin andel till D. Det får i detta fall anses att B och C lämnat sitt samtycke genom att de inte invänt mot affären.

Om en bolagsman avlider ska bolaget omedelbart träda i likvidation. Dödsboet kan under processen inträda i bolagsmannens ställe, och i dessa fall utgör inte det en formell överlåtelse av andelen. Dödsboet antar samma ställning som den avlidne hade och behöver inte inhämta samtycke från övriga bolagsmän. Det är möjligt att bolagsmännen i bolagsavtalet reglerar att bolaget inte behöver träda i likvidation då en bolagsman avlider, det bör dock nämnas att ett handelsbolag inte får bestå av endast en bolagsman under en period som överstiger sex månader.

I det fall att ett aktiebolag är delägare innebär inte en förändring i aktiebolagets ägarkrets någon förändring av bolagsmännen. Om bolagsmännen så önskar kan de föra in i bolagsavtalet att en bolagsman kan frånträda bolaget när denne vill det. Bolagsavtalet bör då innehålla uppgifter om under vilka villkor som bolagsmannen kan utträda. Sådana villkor kan vara att bolagsmannen flyttar, uppnår en viss ålder eller startar konkurrerande verksamhet. Bolagsavtalet kan då ange hur ett utträde praktiskt ska gå till, exempelvis om bolagsmannen först måste reglera vissa skulder.

Bläddra bland juridiska artiklar