Handelsbolagsavtalets varaktighet


Ett handelsbolags existens har sin grund i ett avtal som bolagsmännen ingår med varandra. Det är därför av betydelse för den som vill förstå handelsbolagets regler att vara inbegripen med bolagsavtalets betydelse, verkan och varaktighet. Här nedan kommer handelsbolagets varaktighet att behandlas. Hur länge löper avtalet och på vilka grunder kan ett handelsbolagsavtal sägas upp? Detta är frågor av vikt, särskilt för den som är bolagsman eller planerar att bilda ett handelsbolag.

Tidsgränser

Ett bolagsavtal kan i princip ingås för antingen bestämd eller obestämd tid. Det enda undantaget är att avtalet även kan ingås för bolagsmannens livstid. Avtalet är då givetvis tidsbegränsat, men avser inte viss tid. Denna möjlighet finns av förklarliga skäl inte för en juridisk person. Det är således inte möjligt att ingå ett handelsbolagsavtal till dess att den juridiska personen upplöses. Ett avtal som inte är slutet för bestämd tid eller för bolagsmans räkning är per automatik att anse som ett avtal slutet på obegränsad tid.

Om ett avtal slutits på bestämd tid och bolaget fortsätter efter det att tiden löpt ut anses avtalet övergått till obestämd tid. Det finns emellertid en möjlighet för bolagsmännen att ingå avtal om viss tid och när denna tid passerats påbörja en ny period. Exempelvis kan bolagsmännen sluta avtal om ett år. När ett år har gått förlängs avtalet per automatik med ytterligare ett år, såvitt det inte sägs upp.

Ett avtal kan slutas på bestämd tid, även något exakt datum inte bestämts. Det viktiga är att det är möjligt att fastställa sådant datum. Exempelvis skulle bolagsmännen kunna besluta att köpa in ett parti varor. Avtalet ska löpa tills samtliga varor är sålda. Inget exakt slutdatum har angivits, men det går ändå att fastställa en dag då avtalet upphör vilket är dagen då den sista varan sålts. Det avgörande är om bolagsavtalet innehåller uppgifter som gör det möjligt att tidsbestämma det. Detta innebär att avtalet är knutet till en händelse som kommer ske inom en överskådlig tid, i annat fall är avtalet att anse som slutet på obestämd tid.

Avtalets uppsägning

Ett avtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med en sex månader lång uppsägningstid och kan påkallas av vilken av bolagsmännen som helst. Denna rätt är inte möjlig att avtala bort. Det är däremot möjligt att i avtalet ange en annan uppsägningstid än sex månader, såväl längre och kortare. Det är till och med möjligt att avtala om olika uppsägningstider för de olika bolagsmännen. För att säga upp ett handelsbolagsavtal som löper på obestämd tid krävs ingen speciell anledning.

Ett avtal som löper på bestämd tid kan som huvudregel inte sägas upp i förtid. Det finns dock en möjlighet att göra detta om en av bolagsmännen väsentligt åsidosatt sina skyldigheter eller annan viktig grund föreligger. En sådan är exempelvis att bolagsman inte kan fullfölja sina åtaganden på grund av långvarig sjukdom eller fängelsestraff. Ett handelsbolag är ett nära samarbete mellan bolagsmännen som kräver förtroende och därför finns möjligheten att i förtid säga upp avtalet om en, eller flera, av bolagsmännen inte tar sina skyldigheter på allvar. Möjligheten att säga upp avtalet i förtid kan inte avtalas bort. Däremot kan bolagsmännen efter att en situation som skulle kunna föranleda en uppsägning uppstått komma överens om att inte nyttja denna möjlighet.

Att en bolagsman inte längre hyser övriga bolagsmäns förtroende kan utgöra grund till uppsägning av avtalet. En sådan grund kräver dock att övriga bolagsmän kan peka på ett sakligt skäl som innebär att något förtroende inte längre finns. Som tidigare nämnts, är handelsbolag av sådan natur att bolagsmännen måste kunna hysa tillit till varandra. Om en bolagsman agerar illojalt genom att bedriva konkurrerande verksamhet eller undanhålla viktig information för övriga bolagsmän räknas det som en väsentlig åsidosättning av bolagsmans skyldigheter.

Bläddra bland juridiska artiklar