Handelsbolag


Ett handelsbolag är ett slags personbolag. Man gör en åtskillnad mellan personbolag och kapitalbolag, där personbolagen karakteriseras av att delägarna svarar personligen för bolagets förpliktelser. I kapitalbolag finns inte detta personliga ansvar, utan man förlitar sig på det kapital som finns i bolaget; det vanligast förekommande kapitalbolaget är aktiebolaget.

Ett handelsbolag räknas som en juridisk person som kan ikläda sig skyldigheter, förvärva rättigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. För att ett handelsbolag skall bli till krävs att bolaget registreras i handelsregistret. Det krävs också att två eller flera personer har avtalat om att gemensamt utöva näringsverksamhet. För att det skall föreligga ett handelsbolag krävs alltså att det är minst två personer som bildar och sedan driver handelsbolaget. Detta är en skillnad mot till exempel aktiebolaget, där det är fullt möjligt att bara ha en grundare. Om handelsbolaget vid någon tidpunkt endast skulle ha en ägare kan det förhållandet endast fortgå i sex månader. Därefter måste bolaget träda i likvidation. Om alla krav förutom det på registrering har uppfyllts föreligger inte ett handelsbolag utan ett enkelt bolag.

Avtal om att gemensamt utöva näringsverksamhet

Ett annat krav är att det finns ett avtal mellan parterna om att gemensamt utöva näringsverksamhet. Avtalet behöver inte vara skriftligt, men det underlättar mycket om det är det eftersom parternas avsikt lättare kan bevisas samt att ansökan om registrering kräver att vissa uppgifter lämnas skriftligen. Avsikten med handelsbolaget måste vara att gemensamt utöva näringsverksamhet. Det skall drivas för ett gemensamt ändamål och bolagsmännen är till viss utsträckning förpliktade att försöka uppfylla målet.

Vad som i sin tur menas med näringsverksamhet kan förklaras på följande sätt. En näringsverksamhet skall bedrivas yrkesmässigt och ha en ekonomisk karaktär. Vad som avses med ekonomisk karaktär är ganska klart, då det syftar på att till exempel tjänster och varor erbjuds mot ett slags ersättning. Näringsverksamheten behöver däremot inte bedrivas med ett vinstsyfte. Vad som menas med yrkesmässighet kan vara lite svårare att reda ut. Det krävs att näringsverksamheten bedrivs med viss varaktighet. Om det rör sig om en enstaka affärstransaktion uppfyller det inte kravet på yrkesmässighet. Begreppet yrkesmässighet skall ändå tolkas ganska brett och då kan det vara okej att använda sig av formen handelsbolag för att arrangera en mässa, som normalt är tidsbegränsad.

Bläddra bland juridiska artiklar