Genomförande av förrättning


För det fall en part, som genom en dom eller ett beslut, har ålagts att fullgöra något, till exempel betala en fordran, återlämna viss egendom eller lämna en lägenhet, vägrar att fullgöra vad som ålagts parten kan olika tvångsåtgärder vidtas. Sådana tvångsåtgärder går under den generella beteckningen utsökning och genomförs av Kronofogdemyndigheten, KFM. Om förpliktelsen avser ett betalningsföreläggande företas vidare en utmätning. Utmätning innebär att egendom som den förpliktigade parten äger beslagtas och kan sedermera säljas på exekutiv auktion för att täcka motpartens fordran. Den som är förpliktigad kallas i utmätningsmål för gäldenär och den som är berättigad kallas för gäldenär. För att veta vilken egendom som ägs av gäldenären och som kan utmätas kan KFM vidta vissa åtgärder varav förrättning är en av dessa åtgärder. Med förrättning menas att KFM besöker gäldenärens bostad eller andra utrymmen som gäldenären har tillgång till i syfte att undersöka om utmätningsbar egendom finns.

Förutsättningar för förrättning i gäldenärens bostad

Eftersom förrättning i gäldenärens bostad anses vara en ingripande åtgärd gäller att en sådan förrättning endast skall vidtas för det fall de upplysningar som KFM har fått från gäldenären och andra inte leder till önskvärt resultat. Vidare gäller att en förrättning i gäldenärens bostad måste vara sakligt motiverad. Därför skall en sådan förrättning endast vidtas om det kan antas att gäldenären har mer utmätningsbar egendom i sin bostad och om den egendom som tidigare redovisats inte är tillräcklig för att täcka borgenärens fordran. Dessutom förutsätts att fordran inte kan fullgöras på ett mindre ingripande sätt för att förrättning i gäldenärens bostad skall vara acceptabelt.

Förrättningens inledande

För förrättningens utförande finns vissa föreskrifter som skall iakttas av KFM. För det fall en förrättning skall vidtas mellan klockan 06.00 och 21.00 krävs för det första ingen underrättelse i förväg. Dock är det vanligt att gäldenären underrättas i förväg vid en bostadsförrättning. För det fall man kan anta att målets handläggning underlättas genom underrättelse gäller att gäldenären skall underrättas i förväg. När förrättningsmannen anländer till bostaden skall förrättningsmannen meddela gäldenären vilken fordran som skall verkställas och tillfråga gäldenären om gäldenären kan betala fordran. För det fall gäldenären svarar nekande skall förrättningsmannen fråga gäldenären om arbete, inkomst, tillgångar och skulder, försörjningsbörda och liknande omständigheter. Dessa frågor ställs i syfte att utröna huruvida löneutmätning kan ske. Med löneutmätning menas att en del av gäldenärens lön, eller annan ersättning, tas i anspråk och betalas direkt till KFM av arbetsgivaren, eller av annan utbetalare.

Genomförandet av förrättningen

Sedan skall förrättningsmannen undersöka om det finns utmätningsbar egendom i bostaden eller lokalen. Detta innebär att förrättningsmannen, vid behov, får undersöka bostaden eller andra utrymmen som gäldenären disponerar. Hur omfattande undersökning som skall företas måste bedömas från fall till fall. Dock får, enligt huvudregeln, undersökningen inte vara mer ingripande än vad som är sakligt motiverat. Däremot skall undersökningen vara så pass noggrann att förrättningsmannen kan vara rimligt försäkrad om att ha hittat all utmätningsbar egendom. Vidare gäller att KFM allmänt skall se till att förrättningen inte väcker större uppmärksamhet eller olägenhet än vad som är nödvändigt.

Gäldenärens och andra närvaro vid förrättningen

Även om gäldenären inte är närvarande kan en förrättning genomföras, förutsatt att det inte är nödvändigt att gäldenären får tillfälle att yttra sig under förrättningen. Vidare gäller att om gäldenären inte är närvarande men gäldenärens make, sambo eller någon annan som förfogar över egendomen påträffas skall denne uppmanas att närvara vid förrättningen. På detta vis kan gäldenärens intressen åtminstone till viss del säkerställas. Vidare gäller att den som uppträder störande eller otillbörligt vid förrättningen, och som inte rättar sitt beteende vid tillsägelse, kan avvisas av förrättningsmannen. I allvarliga fall kan polis tillkallas för att bistå förrättningsmannen vid förrättningen.

Beslut om provisorisk åtgärd

I avvaktan på beslut om utmätning kan KFM provisoriskt ta egendom i förvar. Ett beslut om en dylik provisorisk åtgärd skall vidare delges gäldenären. Dock behöver delgivning inte ske för det fall det är känt att gäldenären inte kan påträffas. Härmed åsyftas sådana situationer då man tidigare har försökt delge gäldenären utan resultat. Vidare gäller att utmätning skall ske snarast och senast två veckor efter den provisoriska åtgärden. Om tidsgränsen inte hålls måste den provisoriska åtgärden upphävas.

Bläddra bland juridiska artiklar