Gäldenärens upplysningar


Utsökning kan bli aktuellt då någon, som genom en dom eller vissa beslut, har förpliktigats till något inte fullföljer vad som åligger denne. Om det är fråga om ett betalningsföreläggande blir så kallad utmätning aktuellt. Utmätning företas av Kronofogdemyndigheten, KFM, och innebär att tillgångar hos den förpliktigade tas i anspråk. Sedan kan tillgångarna säljas på exekutiv auktion för att täcka motpartens fordran. Den förpliktigade parten kallas i utmätningsärenden för gäldenär och den berättigade parten kallas för borgenär. I andra utsökningsmål kallas den förpliktigade parten för svarande och den berättigade parten för sökande. För att få reda på vilka åtgärder som kan vidtas mot gäldenären/svaranden kan det bli aktuellt för KFM att inhämta upplysningar från denne. Det är möjligheterna till inhämtande av sådana upplysningar som denna artikel skall behandla.

Förteckning

När en utmätning skall företas måste KFM börja med att undersöka vilka av gäldenärens tillgångar som kan utmätas och hur mycket egendom gäldenären har. Utgångspunkten är i regel att tillfråga gäldenären om vilka tillgångar som innehas. Först och främst bör uppmärksammas att gäldenären är skyldig att lämna de uppgifter om sina tillgångar som behövs i målet. KFM kan vidare ålägga gäldenären att inge en förteckning över sina tillgångar. Om behov skulle finnas kan KFM vidare förordna någon att hjälpa gäldenären att upprätta förteckningen. Förteckningen skall avse gäldenärens samtliga tillgångar som har ett ekonomiskt värde. Detta innebär att även sådana tillgångar som på grund av olika undantagsbestämmelser inte skall utmätas skall tas upp i förteckningen. Vidare kan nämnas att gäldenärens upplysningar bör vara så pass omfattande att upplysningarna sedan kan läggas till grund för en utmätning. Vidare kan en gäldenär åläggas att på heder och samvete skriftligen bekräfta uppgifter om sina tillgångar som gäldenären har lämnat vid förhör eller i en förteckning. Detta innebär att om gäldenären medvetet lämnar inkorrekta uppgifter eller undanhåller information kan gäldenären bli straffrättsligt ansvarig.

Vitesföreläggande och häktning

KFM kan föreskriva vite för att säkerställa att gäldenären inkommer med en förteckning. Ingen särskild begränsning av vitet uppställs i lagen och KFM skall, vid bestämmande av vitesbeloppets storlek, ta hänsyn till samtliga omständigheter i målet. Dock gäller att vitesbeloppet inte får sättas högre än vad som krävs för att gäldenären skall efterkomma åläggandet. Dessutom kan KFM förelägga ett nytt och högre vite för det fall gäldenären inte efterkommer föreläggandet att lämna in en förteckning. För det fall det finns synnerliga skäl kan KFM även framställa en begäran till tingsrätt om att få gäldenären häktad när gäldenären vägrar lämna in en förteckning. Vad som är synnerliga skäl måste bedömas från fall till fall men följande omständigheter kan tyda på att synnerliga skäl föreligger.

1. Om gäldenären antas undanhålla värdefull egendom.
2. Höga fordringsbelopp.
3. Om gäldenären försöker sabotera KFM:s försök att driva in fordran eller kontakta gäldenären.

Förhör

KFM kan vidare hålla förhör med gäldenären eller svaranden, om det istället är fråga om utsökning. Förhör hålls i regel främst i mål där gäldenären inte vill samarbeta, då det rör sig om höga fordringsbelopp eller om gäldenärens ekonomiska förhållanden är komplicerade. Förhör behöver inte hållas om KFM kan få tag på de nödvändiga uppgifterna genom register eller liknande. Vidare sker oftast inte förhör då fordran avser ett mindre belopp. Om det behövs kan sökanden kallas för att närvara vid förhöret med svaranden. För det fall sökanden inte kallas skall sökanden ändå få meddelande om att förhör kommer att hållas. Sökanden skall dessutom få information om att sökanden har rätt att medverka vid förhöret samt om när och var förhöret skall hållas. I regel förenas kallelse till förhör med ett vitesföreläggande. Detta vitesbelopp får dock högst vara 1000 kronor. Vid det första förhörstillfället brukar vitesbeloppet istället sättas till 500 kronor. Det är vidare KFM själva som dömer ut vitesbeloppet. Sökanden kan vidare kallas vid risk att ansökan annars förfaller. Om sökanden behöver vara personligt närvarande vid förhöret kan även kallelsen till sökanden förenas med ett vitesföreläggande på maximalt 1000 kronor. Slutligen kan nämnas att svaranden kan hämtas om denne har ålagts att inställa sig vid vite men inte kommer.

Bläddra bland juridiska artiklar