Förutsättningar för förrättning i bostad och lokal


Om någon, som genom dom eller beslut, har ålagts att göra något vägrar att fullgöra vad som ålagts denne kan vissa tvångsåtgärder vidtas. Sådana tvångsåtgärder, som företas genom Kronofogdemyndighetens, KFM, försorg, går under den generella beteckningen utsökning. För det fall åläggandet innebär ett betalningsföreläggande talar man istället om utmätning. En utmätning innebär att den förpliktigade, vilken i utmätningsmål kallas för gäldenär, tillgångar beslagtas och kan sedermera säljas för att täcka borgenärens fordran. Med borgenär menas den part som genom domen eller beslutet är berättigad till något. Med förrättning menas att KFM besöker gäldenärens bostad eller lokal som tillhör gäldenären för att eftersöka egendom som finns där. Vidare gäller att då utmätning skall företas skall i första hand sådan egendom där utmätningen skulle innebära minst olägenhet för gäldenären, men som ändå kan täcka borgenärens fordran, utmätas.

Allmänt om bostadsförrättning

Om en fordran inte väntas kunna bli fullgjord på ett mindre ingripande sätt och om det finns anledning att anta att utmätningsbar egendom finns i gäldenärens bostad får KFM företa en bostadsförrättning. Eftersom en bostadsförrättning anses vara en mycket ingripande åtgärd förutsätts att en prövning görs i det aktuella fallet om bostadsförrättningen är lämplig. I första hand företas andra åtgärder för att få reda på vilken egendom som kan utmätas. Sådana åtgärder kan vara registerforskning samt kontakt med gäldenären och annan som kan lämna upplysningar om gäldenärens tillgångar. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga, såtillvida att egendom som kan täcka borgenärens fordran inte finns, kan en bostadsförrättning övervägas. Förrättningen kan, som nämnts ovan, företas om det finns anledning att anta att gäldenären har ytterligare utmätningsbar egendom i sin bostad. Dock förutsätts dock att fordran inte kan fullgöras på ett mindre ingripande sätt.

Förutsättningar för bostadsförrättning

Vidare kan konstateras att det kan vara motiverat att företa en bostadsförrättning om det finns omständigheter som tyder på att utmätningsbar egendom finns i gäldenärens bostad. Dock krävs inte att KFM har faktisk vetskap om gäldenärens egendom, utan det är tillräckligt med ett antagande baserad på en generell bedömning av gäldenärens förhållanden och livssituation. Nedan skall nämnas några omständigheter som i regel talar för att en bostadsförrättning kan företas.
1. KFM har kännedom om att gäldenären har eller har haft ytterligare tillgångar.
2. Gäldenären bedriver rörelse i bostaden, d.v.s. gäldenären är egenföretagare som arbetar hemifrån.
3. Borgenären har begärt att särskild egendom skall utmätas och påstår att denna egendom förvaras i gäldenärens bostad, förutsatt att borgenärens påstående är trovärdigt.
4. Gäldenären vägrar lämna eller lämnar mycket kortfattade upplysningar om sin egendom.
5. Gäldenärens skuld är stor och av sådant slag att det är troligt att gäldenären har använt skulden till att köpa utmätningsbar egendom.
6. Om handläggaren från KFM inte kan få tag på gäldenären eller om det annars verkar som om gäldenären har en ordnad ekonomi.

Dock gäller att en förrättning aldrig får företas i syfte att komma i kontakt med gäldenären eller för att genom hot om förrättning försöka få gäldenären att betala fordran.

Förutsättningar för förrättning i lokal

De förutsättningar som gäller för förrättning i bostad är inte desamma som förutsättningarna för förrättning i andra utrymmen. Detta beror på att en förrättning i en lokal eller liknande utrymme inte anses vara lika integritetskränkande för gäldenären som en förrättning i gäldenärens bostad. Vidare är det sannolikt att det finns utmätningsbar egendom i lokalen om gäldenären bedriver näringsverksamhet där. Dessutom brukar inte någon av de undantagsregler som hindrar utmätning av viss egendom vara tillämplig på den egendom som finns i en lokal. Detta innebär att skälen att utföra en förrättning i lokal är större än skälen för förrättningar i gäldenärens bostad. Därför sker förrättning i regel om gäldenären har tillgång till lokal eller liknande utrymmen, och om gäldenären bedriver näringsverksamhet skall förrättning ske i lokalen. För det fall gäldenären istället bedriver näringsverksamhet i sin bostad kan skälen för förrättning i bostaden vara högre än annars, i övrigt gäller dock samma förutsättningar som för förrättning i bostad.

Bläddra bland juridiska artiklar