Förhållandet mellan bolagsmännen i handelsbolag


När bolagsmännen bedriver sin näringsverksamhet är det viktigt att veta vad som gäller bolagsmännen emellan. Detta är särskilt viktigt i just handelsbolag i jämförelse med till exempel aktiebolag, eftersom bolagsmännen i ett handelsbolag är personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. Hur parterna skall agera gentemot externa samarbetspartners hanteras bäst genom avtal. Det är först när det inte finns ett avtal som bestämmelserna i lagen blir tillämpliga. På så sätt är lagstiftningen som rör handelsbolag i stora delar dispositiv; det vill säga att parterna kan bortse från bestämmelserna genom istället skriva avtal om vad som skall gälla.

Om handelsbolaget vill få in en ny bolagsman måste samtliga bolagsmän ge sitt samtycke. Handelsbolaget som sådant är bäst lämpat att ha ett begränsat antal bolagsmän, eftersom det krävs att bolagsmännen är överens om det mesta och många bolagsmän gör det svårare att effektivt bedriva en näringsverksamhet. Återigen är dock bestämmelsen om samtliga bolagsmäns samtycke dispositiv och bolagsmännen kan i bolagsavtalet skriva att inträde skall vara fritt eller inte kräva allas samtycke.

Som huvudregel stadgas att varje bolagsman är berättigad att vidta åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter, under förutsättning att någon annan inte förbjuder den förvaltningen. Den som förbjuder måste också ha kapacitet att förvalta bolagets angelägenheter, vilket innebär att någon som inte kan förvalta bolagets angelägenheter inte heller kan förbjuda att någon annan gör det. Om åtgärden som vidtas är främmande för bolaget, i bemärkelsen att den inte är vanligt förekommande, krävs samtycke av samtliga bolagsmän, men återigen finns det möjlighet för bolagsmännen att avtala om hur en sådan situation skall hanteras.

En bolagsman kan endast skiljas från sitt uppdrag eller avsäga sig detta då det finns viktig grund. Exempel på vad som anses som viktig grund är sjukdom eller annat förhinder under längre tid, som hindrar bolagsmannen från att fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt, samt då bolagsman är vårdslös i sin förvaltning.

Bläddra bland juridiska artiklar