Ersättning som kan utmätas vid löneutmätning


Utmätning är en tvångsåtgärd som kan vidtas av Kronofogdemyndigheten, KFM, om någon som förpliktigats genom en dom eller beslut vägrar att fullfölja förpliktelsen. Utmätning innebär att gäldenärens, d.v.s. den förpliktigade partens, egendom tas i anspråk för att täcka borgenärens, d.v.s. den berättigade parten, fordran. Utmätning kan endast bli aktuellt då domen eller beslutet avser ett betalningsföreläggande, i annat fall får någon annan av de så kallade utsökningsåtgärderna vidtas. Med löneutmätning menas vidare utmätning av lön eller andra periodiskt utfallande utbetalningar. För att löneutmätning skall få företas krävs för det första att så mycket kan inbringas genom utmätningen att åtgärden kan anses vara försvarlig. Vidare får utmätningen endast avse den del av utbetalningen som inte behövs för gäldenärens egen och gäldenärens familjs försörjning. Löneutmätning innebär vidare att arbetsgivaren, eller den som annars betalar ut ersättningen, förbjuds att betala ut en del av lönen till arbetstagaren. Denna del skall istället betalas direkt till KFM.

Utmätning av arbetstagares lön

Löneutmätning kan avse sådan ersättning som betalas för utfört arbete. Löneutmätning kan vidtas oavsett om lönen utbetalas som tidlön, ackordslön, provision eller genom andra förmåner. För att löneutmätning skall kunna ske för andra förmåner än lön förutsätts dock att gäldenären har ställning som arbetstagare. Vidare kan löneutmätning ske även om gäldenären är företagare och har F-skattsedel. Dock förutsätts i sådana fall att det finns en uppdragsgivare som betalar ut lönen med viss regelbundenhet. Löneutmätning kan dock inte bli aktuellt om gäldenären levererar varor eller liknande. Provision kan också tas i anspråk genom löneutmätning. Dessutom kan sådan ersättning som arbetsgivaren betalar för kostnader gäldenären har haft i tjänsten, så kallat traktamente, tas i anspråk genom löneutmätning.

Utmätning av annan ersättning för arbetsinsats

Även annan ersättning som utges för arbetsinsatser kan utmätas. Som exempel kan nämnas ersättning till delägare i handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag. I dessa situationer jämställs delägarna med anställda i företaget. Även styrelseledamöternas ersättning kan bli föremål för löneutmätning. Löneutmätning kan vidare ske vid vissa entreprenader. Gratifikation som utgör ersättning för utfört arbete räknas i utmätningshänseende som lön. Sådan utbetalning som av staten betalas till arbetstagare vid arbetsgivarens konkurs kan också bli föremål för löneutmätning. Slutligen kan nämnas att föräldrar som vårdar ett sjukt eller funktionshindrat barn i hemmet får så kallat vårdbidrag. Sådant bidrag utgör ersättning för utfört arbete och kan utmätas genom löneutmätning.

Utmätning av periodiskt vederlag

När periodiskt vederlag betalas för nyttjande av patent samt för rätt till konstnärligt eller litterärt verk skall vederlaget jämställas med lön. Detta innebär att löneutmätning kan bli aktuellt även för sådan ersättning. Det ställs vidare låga krav på periodicitet för att utmätning skall kunna företas. Det räcker i stort sett med att vederlaget betalas i några utfallande poster. Vidare kan periodiskt vederlag som utgår vid överlåtelse av en rörelse bli föremål för utmätning. Ett alternativ till löneutmätning kan dock i sådana här fall vara utmätning av fordran enligt de vanliga utmätningsreglerna.

Utmätning av pension och livränta

Löneutmätning kan användas för att ta pensions- och livräntebetalningar i anspråk. I sådana fall görs avdrag från utbetalningen, precis som vid utmätning av lön. Med livränta avses ersättning som utgår för det fall någon har skadats och därför får nedsatt arbetsförmåga. Om en pensionstagare har kompletterat den allmänna pensionen med en privat pensionsförsäkring skall vidare den privata pensionsförsäkringen ses som en sidoinkomst och den allmänna pensionen ses som en huvudinkomst. Även så kallat äldreförsörjningsstöd kan tas i anspråk genom löneutmätning. Äldreförsörjningsstöd är ett understöd som kan lämnas till den som bor i Sverige och har fyllt 65 år. Sådant stöd betalas till den som inte kan få sina grundläggande levnadskostnader täckta av den allmänna pensionen.

Utmätning av sjukpenning m.m.

Löneutmätning kan dessutom avse sjukpenning, rehabiliteringsersättning, föräldrapenning och annan ersättning som kan erhållas vid sjukdom, vård av närstående, smitta eller olycksfall. Vidare kan ersättning som utgår bland annat vid värnplikt, arbetslöshet och utbildning tas i anspråk genom löneutmätning. Dock görs undantag för sådan ersättning för vilken mottagaren sedan blir återbetalningsskyldig och ersättning som är avsedd att utgöra en kompensation för kostnader mottagaren har haft.

Bläddra bland juridiska artiklar