Egendom undantagen från utmätning


För att kunna säkerställa att domstolars och vissa myndigheters beslut och domar fullföljs måste det finnas möjligheter att verkställa domen eller beslutet. Verkställighet sker genom att olika tvångsåtgärder vidtas mot gäldenären, d.v.s. den som är förpliktigad att fullgöra något. Om domen eller beslutet avser ett betalningsföreläggande sker verkställighet genom utmätning. Med utmätning menas att gäldenärens tillgångar tas i anspråk för att säkerställa verkställighet av fordran. När tillgångarna sedan tas i anspråk kan de säljas på exekutiv auktion varefter den del av intäkterna som behövs tas i anspråk för att betala motparten och eventuell överskjutande del får behållas av svaranden. Det är Kronofogdemyndigheten, KFM, som har ansvar för verkställigheten. Som huvudregel får alla tillgångar av värde, som tillhör gäldenären, utmätas men undantag görs för vissa tillgångar. Det är de undantagen som skall behandlas i denna artikel.

Beneficiereglerna

Även om egendom kan utmätas enligt huvudregeln kan inte all egendom gäldenären har utmätas. En utmätning får nämligen inte vara så uttömmande att gäldenären och dennes familj blir helt blottställd. Därför finns grundläggande undantag för sådana tillgångar som behövs för att kunna försörja gäldenären och gäldenärens familj. Egendom som undantas från utmätning av detta skäl kallas beneficieegendom. Dessa beneficieregler gäller dock endast om gäldenären är en fysisk person eller ett dödsbo. Detta beror på att en juridisk person, d.v.s. ett företag eller en liknande organisation, inte behöver egendom för sin försörjning på samma sätt. Dock gäller att om gäldenären har familj skall hänsyn tas till familjen och familjens behov. Vidare är det nedanstående egendom som undantas genom beneficiereglerna.

1. Kläder och föremål som endast är till för gäldenärens personliga bruk, till ett skäligt värde. Detta innebär att om gäldenären har kläder och andra personliga föremål som är värda mycket, som exempelvis dyra pälsar, smycken och liknande, kan utmätning ändå ske. Dock är det ovanligt att egendom av detta slag utmäts.

2. Möbler, husgeråd och liknande utrustning som behövs i bostaden eller för att sköta hemmet. Vad som får utmätas enligt denna punkt måste avgöras från fall till fall men i regel skall vanligt bohag (d.v.s. möbler och inredning i ett hem) och vanlig köksutrustning inte utmätas. Exempelvis bör inte spis och kyl utmätas. Vidare omfattas hemelektronik som datorer, tv-apparater och liknande till ett begränsat värde av undantaget. Dock sker utmätning i regel av hemelektronik som uppgår till ett betydande värde.

3. Arbetsredskap och andra redskap som behövs för gäldenärens yrkesutövning. Dock måste tillgångarna vara nödvändiga för gäldenärens försörjning och undantas endast från utmätning om de uppgår till ett skäligt värde. Vilken egendom som kan undantas beror mycket på vilket yrke gäldenären har. Det kan vara fråga om exempelvis maskiner, facklitteratur, verktyg m.m. Även fordon som behövs för att gäldenären skall kunna ta sig till och från arbetet räknas in under denna kategori. Enligt praxis finns det inte någon bestämd beloppsgräns för hur mycket som får undantas från utmätning och KFM måste från fall till fall bedöma vad som kan anses vara skäligt.

4. Tillgångar som har ett så personligt värde för gäldenären att det är uppenbart oskäligt att utmäta egendomen. Under denna kategori faller tillgångar som hedersmedaljer, prispokaler, släktklenoder, husdjur och idrottsredskap. Egendom som undantas från utmätning enligt denna punkt skall därför inte ha ett alltför stort värde.

5. Hyresrätt där gäldenären stadigvarande bor, alternativt behövs för gäldenärens yrkesutövning, för det fall hyresrätten kan överlåtas. En överlåtelse av hyresrätt, som utgör bostad, mot ersättning är straffbart och det är därför inte så förvånande att sådan hyresrätt skall undantas från utmätning. Är det fråga om hyresrätt till en lokal som gäldenären behöver för sin yrkesverksamhet måste KFM pröva skäligheten från fall till fall.

6. Bostadsrätt, om gäldenären använder lägenheten som stadigvarande bostad. Dock gäller inte denna undantagsregel för det fall gäldenären vid köpet har åsidosatt borgenärernas intressen (d.v.s. de som har rätt till betalt för fordran) eller om det vore oskäligt mot borgenärerna att inte utmäta bostadsrätten. Det är sociala skäl som motiverar detta undantag och därför förutsätts att bostadsrätten används som stadigvarande bostad för att undantag från utmätning skall gälla. Vad som innebär med åsidosättande av borgenärernas intressen måste tolkas från fall till fall men som exempel på en situation där borgenärernas intressen har åsidosatts skulle kunna nämnas att gäldenären köper en dyrare bostadsrätt i syfte att omplacera en större del av sina tillgångar. I sådana fall bör utmätning ändå kunna ske. Vidare gäller att gäldenären skall ha behov av bostadsrätten. För att avgöra om behov finns ser man bland annat till bostadsrättens storlek och omständigheter som att den är handikappanpassad och liknande. Dock skall utmätning ändå ske om bostadsrättens värde är så högt att det vore oskäligt att undanta bostadsrätten från utmätning. Enligt praxis ligger gränsen för vad som är oskäligt att undanta från utmätning någonstans runt 300 000 kronor, om det är fråga om en familjebostad. Om en bostadsrätt endast används av en person är det högsta tillåtna värdet lägre. Vidare gäller att det inte spelar någon roll om gäldenären har belånat en stor del av bostadsrättens värde. Om en bostadsrätt skulle vara värd 700 000 kronor men gäldenären har belånat bostadsrätten till 600 000 kronor finns det ett övervärde på 100 000 kronor. Även om en bostadsrätt till ett värde av 100 000 kronor skulle undantas från utmätning kommer den bostadsrätt som är värd 700 000 kronor utmätas, trots att bostadsrättens övervärde endast uppgår till 100 000 kronor.

7. Pengar, banktillgodohavanden och liknande som behövs för gäldenärens underhåll. Dock gäller att det krävs synnerliga skäl för att mer än vad som behövs för en månad skall få undantas från utmätning. Vidare menas med underhåll vad som behövs för hyra, mat, kläder, nödvändiga resor och liknande.

Egendom med speciella föreskrifter

Om egendom erhålls genom gåva eller testamente kan överlåtaren föreskriva att egendomen inte skall få utmätas. Om ett sådant förbehåll har gjorts får utmätning inte ske. Dock gäller att egendom som har köpts på kredit med ett så kallat återtagandeförbehåll, d.v.s. ett förbehåll som tillförsäkrar överlåtaren en rätt att ta tillbaka egendomen, får utmätas trots att egendomen inte får överlåtas. Vidare gäller att sådana tillgångar som har lämnats till gäldenären från staten, kommun, samfund eller liknande för ett särskilt angivet ändamål får utmätning inte ske om det strider mot det särskilt angivna ändamålet. Slutligen kan nämnas att skadestånd inte får utmätas om skadeståndet ännu inte har utlämnats till gäldenären och utges med anledning av personskada, falskt åtal, frihetsberövande, ärekränkning eller liknande omständighet.

Bläddra bland juridiska artiklar