Egendom som kan utmätas


Utmätning kan ske för att säkerställa att en dom, ett domstolsbeslut eller liknande beslut som avser ett betalningsföreläggande verkställs. För att säkerställa att verkställighet sker har nämligen Kronofogdemyndigheten, KFM, medgetts befogenhet att vidta tvångsåtgärder gentemot gäldenären, d.v.s. den som är förpliktigad att fullgöra något, varav utmätning är en av tvångsåtgärderna som kan tas till. Om gäldenären inte betalar den fordran som har ålagts gäldenären kan utmätning begäras av borgenären, d.v.s. den som har rätt att utkräva en fordran. En utmätning går till på så vis att KFM beslagtar tillgångar hos gäldenären och sedan kan försäljning av tillgångarna ske genom exekutiv auktion. De medel som inflyter vid auktionen används sedan för att kunna betala gäldenärens fordran. För att egendom skall vara utmätningsbar över huvud taget måste vissa allmänna förutsättningar för det första vara uppfyllda. Först och främst måste egendomen tillhöra gäldenären. För det andra måste egendomen vara överlåtbar och för det tredje skall egendomen ha ett ekonomiskt värde. Dessutom gäller att en ekonomisk enhet inte skall splittras och att en försäljning av egendomen måste ge ett värde som är så pass mycket högre än kostnaderna för utmätningen att åtgärden är försvarlig.

Egendomen skall tillhöra gäldenären

För att egendom över huvud taget skall kunna utmätas förutsätts för det första att egendomen tillhör gäldenären, d.v.s. ägs av gäldenären. Då det gäller lösa tillgångar, såsom bohag, fordon, rättigheter, pengar och liknande, får utmätning ske om det framgår att egendomen tillhör gäldenären, alternativt om gäldenären enligt någon specifik bestämmelse skall anses vara ägare till egendomen. Det är förrättningsmannen från KFM som har att ta ställning till om gäldenären kan anses vara ägare till tillgångarna eller inte. Hur detta går till beror på vilken sorts egendom det är fråga om. Om egendomen exempelvis består av tillgångar på ett bankkonto är det i regel tillräckligt att bankkontot är tecknat i gäldenärens namn. Om det är fråga om egendom som inte finns i gäldenärens närhet, som exempelvis en båt placerad i hamnen, krävs en grundligare undersökning av ägandeförhållandena. Vidare finns vissa så kallade presumtionsregler som innebär att egendom kan presumeras ägas av gäldenären om motbevisning inte företes.

Egendomen skall vara överlåtbar

Vidare krävs att egendomen är möjlig att överlåta för att utmätning skall kunna ske. Viss egendom kan genom sin karaktär vara omöjlig att överlåta på grund av att egendomen är anknuten till gäldenären personligen. Som exempel på sådan egendom kan nämnas jakt- och fiskerätter, underhållsbidrag och liknande. Vidare kan en gåva eller ett förordnande i testamente lämnas med ett överlåtelseförbud. I sådana fall kan egendomen inte utmätas. Dock bör uppmärksammas att ett överlåtelseförbud som uppställts vid en bodelning eller vid ett sedvanligt arvsskifte inte undantas från utmätning. Vidare gäller att utmätning inte kan ske om en gåva skulle vara förenad med en så kallad hembudsklausul. Med hembudsklausul menas en bestämmelse om att någon specifikt angiven person skall erbjudas egendomen innan egendomen kan säljas till någon annan. Vidare gäller att om en säljare, i eget intresse, föreskriver ett överlåtelseförbud vid en försäljning hindrar detta inte en utmätning. Detta då en säljare inte anses behöva skyddas om betalning har erhållits. Slutligen kan nämnas att vid avbetalningsköp uppställs ofta överlåtelseförbud i syfte att hindra att köparen säljer egendomen utan att säljaren har fått fullt betalt. Ett sådant överlåtelseförbud hindrar dock inte en utmätning.

Egendomen måste ha ett förmögenhetsvärde

En utmätning företas för att borgenären skall få betalt för sin fordran. Därför förutsätts att det som utmäts har ett ekonomiskt värde så att fordran kan täckas genom utmätningen. Detta innebär att egendom som endast har ett affektionsvärde för gäldenären men saknar marknadsvärde inte kan utmätas eftersom tillgången inte kan användas för att täcka fordran. Då fastigheter skall utmätas kan det vara särskilt svårt att utreda om något övervärde kommer uppkomma vid en försäljning och det är därför viktigt att en noggrann undersökning görs av KFM.

Tillgångar som tillhör samma ekonomiska enhet och åtgärdens försvarlighet

Om flera tillgångar hör ihop får de inte skiljas och säljas var för sig, om det inte finns särskilda skäl därtill. Anledningen till denna regel är att tillgångar som hör ihop oftast är värda mer tillsammans än åtskilda. Detta innebär att det till exempel inte är möjligt att enbart utmäta hjulen till en bil eller motorn till en motorbåt. Regeln gäller även för fast egendom på så vis att tillbehör till fast egendom inte får utmätas för sig. För att utmätning skall få ske krävs vidare att det belopp som uppkommer genom utmätningen, efter avdrag för kostnaderna i samband med utmätningen, ger ett överskott som är tillräckligt för att göra utmätningen försvarlig. Observera att man skiljer mellan sådana kostnader som har uppkommit innan utmätningen och sådana kostnader som uppkommer i samband med utmätningen. För sådana kostnader som uppkommer genom utmätningen görs nämligen avdrag från den erhållna betalningen. I anledning av detta får utmätning endast göras för att täcka kostnader som har uppkommit före utmätningen. Vidare skall den arbetsinsats som krävs från KFM för att genomföra utmätningen, och om utmätningen får stora konsekvenser för gäldenären, vägas in i bedömningen.

Bläddra bland juridiska artiklar