Egendom som inte får utmätas


När en part som, genom en dom eller vissa beslut, har ålagts något och vägrar att fullfölja vad som har ålagts parten kan vissa tvångsåtgärder vidtas mot den förpliktigade. Sådana åtgärder går under den allmänna beteckningen utsökning. För det fall det är fråga om ett betalningsföreläggande kan utmätning företas. Vid utmätning beslagtas egendom hos gäldenären, d.v.s. den förpliktigade parten. Sådan egendom som har beslagtagits kan sedan säljas på en exekutiv auktion och intäkterna härifrån kan sedermera redovisas, d.v.s. betalas ut till borgenären. Med borgenär menas den som har rätt att utkräva en fordran. Det är vidare Kronofogdemyndigheten, KFM, som skall verkställa domar och beslut. Som huvudregel gäller att gäldenärens samtliga egendomar får utmätas. Härifrån görs vissa undantag. För det första görs undantag för så kallad beneficieegendom. Med beneficieegendom menas framförallt sådan egendom som behövs för gäldenären och dennes familjs försörjning. Vidare finns vissa föreskrifter som innebär att egendom inte får utmätas, trots att den uppfyller kraven för att vara utmätningsbar och inte omfattas av beneficiereglerna.

Medel med föreskrivet syfte

Ett särskilt förbud finns mot utmätning av pengar som kommer från staten, kommun eller liknande organ, och som är avsedda för ett särskilt ändamål, för det fall utmätningen skulle motverka ändamålets syfte. Om staten, en kommun, stiftelse, församling eller liknande sammanslutning skänker bort pengar för ett allmännyttigt syfte skall sådana medel i vissa fall skyddas mot utmätning. Detta gäller även för det fall pengar istället har samlats in från allmänheten. Dock kan pengar som har samlats in och bortskänkes av en mindre krets människor mätas ut. Vidare kan gåvan ha olika ändamål, men generellt gäller att ändamålet måste anges noga för att hinder mot utmätning skall anses föreligga. För att medlen skall vara skyddade mot utmätning får det inte finnas något krav på motprestation, det måste verkligen vara fråga om en gåva. Vidare gäller att när pengarna har betalats ut måste de hållas skilda från gäldenärens övriga tillgångar för att utmätning skall kunna hindras. Slutligen kan nämnas att utmätningsförbud gäller för begravningshjälp som inte överstiger det prisbasbelopp som var aktuellt under dödsåret.

Skadestånd

Om gäldenären får ersättning som avser skadestånd som har uppkommit med anledning av frihetsberövande, personskada, ärekränkning, falskt åtal och liknande får utmätning inte ske av medel som ännu inte har betalats ut. Dock bör uppmärksammas att arbetsrättsliga skadestånd inte omfattas av undantaget från utmätning. Vidare gäller att utmätning inte får ske när skadeståndet har betalats ut, förutsatt att medlen hålls avskilda och skadeståndet dessutom är avsett att försörja gäldenären och gäldenärens familj samt att försörjningsbehovet fortfarande finns. Om skadeståndet avser något annat får utmätning ske först då det har gått två år från utbetalningen. För det fall skadestånd betalas ut i form av livränta, d.v.s. ersättning för arbetsskada, gäller utmätningsförbudet även för livräntan. Slutligen bör uppmärksammas att undantaget inte omfattar skadestånd som avser sakskador utan endast personskador.

Pension

Rätt till pension eller livränta, som utgår på annan grund än skadestånd, får inte heller utmätas för det fall medlen behövs för gäldenärens försörjning alternativt om medlen behövs för att gäldenären skall kunna fullfölja sin underhållsskyldighet. Dock gäller att utmätning av sådana medel kan ske om gäldenären vid förvärvet av pensionen eller livräntan inte har tagit tillbörlig hänsyn mot gäldenärens borgenärer. Som exempel på en sådan situation kan nämnas att gäldenären använder en stor del av sina tillgångar för att betala en större pensionspremie. Dock skall KFM vid bedömningen ta hänsyn både till aktuella förhållanden och till gäldenärens eventuella framtida behov av medlen. Pensionsmedel utmäts dock sällan då utfallande belopp oftast istället tas i anspråk genom löneutmätning.

Upphovsrätt

Genom upphovsrättslagstiftningen skyddas i vissa fall upphovsrätt, för upphovsmannen eller för den som har fått överta upphovsrätten genom arv, testamente eller bodelning, från utmätning. Detta gäller även verk som ännu inte offentliggjorts eller spridits. Ett verk som finns hos upphovsmannen eller dennes dödsbo, och som inte har bjudits ut till försäljning eller sålts, kan inte utmätas. Verk som finns på utställning kan utmätas men inte sådana verk som finns i konstnärens ateljé och som antingen är ofärdiga, osignerade eller om det på något annat sätt framgår att verket inte är utbjudet till försäljning. Vidare gäller att utmätning av rätt till ersättning inte får ske förrän rätten har utnyttjats på sådant vis att ersättningen kan beräknas och betalas ut.

Bläddra bland juridiska artiklar