Avtalsingående genom offentlig upphandling


Den principiella formen för avtalsingående är anbuds- och acceptmodellen, vilket innebär att ett anbud lämnas av en part och avtalet sedan ingås genom accepterande av anbudet. Avtal kan dock ingås på andra sätt, då denna form för avtalsingående inte är ett krav. Avtalsingående genom upphandling kan ses som ett alternativ sätt att ingå avtal på. Upphandlingen går ut på att olika spekulanter lämnar anbud till den eventuella motparten. Sedan kan den som har fått anbuden välja det anbud som är fördelaktigast. Avtalsingående genom upphandling tillämpas främst då det är fråga om stora och komplicerade avtal som till exempel entreprenader. Vidare har upphandling stor betydelse då det gäller den offentliga sektorn. För sådan upphandling gäller speciella regler. Det finns tre varianter av offentlig upphandling; öppen upphandling då alla får lämna anbud, förhandlad upphandling då upphandlingsförfarandet kombineras med förhandlingar med någon eller några anbudsgivare och selektiv upphandling då vissa leverantören bjuds in att lämna anbud.

Offentlig upphandling

Några av de grundläggande reglerna gällande offentlig upphandling är att den skall bedrivas på ett affärsmässigt sätt, upphandlingen skall innebära en konkurrens mellan anbudsgivarna och upphandlingen får dessutom inte ske på ett diskriminerande sätt. Innan upphandlingen börjar skall i regel upphandlingen annonseras. Denna annons publiceras inom EU och skall vara skriven på något av de officiella EU-språken. I annonsen skall villkoren för avtalet tas upp och hur lång anbudstiden skall vara. Det är endast under anbudstiden som anbud från olika spekulanter kan lämnas. Vidare gäller att anbud och ansökningar om att få lämna anbud skall lämnas skriftligen. Dock får den upphandlande enheten, d.v.s. den som tar emot anbuden, under vissa förutsättningar tillåta elektroniska anbud. Vidare får en ansökan om att få lämna anbud lämnas i en annan form, förutsatt att ansökan bekräftas skriftligen. När anbudstiden har gått ut får den upphandlande enheten öppna försändelserna med anbuden. Då detta sker skrivs anbuden upp i en förteckning. När den upphandlande enheten sedermera tagit del av anbuden kan inte vilket anbud som helst väljas. Den upphandlande enheten skall välja antingen det anbud som är mest fördelaktigt ekonomiskt sett eller det anbud som har lägst anbudspris. Den senare varianten används då givetvis när varor eller tjänster skall köpas. När den upphandlande enheten skall bestämma vilket anbud som är mest fördelaktigt ekonomiskt sett skall hänsyn tas till alla omständigheter som kan ha betydelse. Sådana är till exempel; pris, miljöpåverkan, kvalitet, tekniska egenskaper m.m.

Överprövning och skadestånd

Om en anbudsgivare anser sig ha orsakats skada, på grund av att den upphandlande enheten har handlat felaktigt, får anbudsgivaren hos domstol begära en överprövning av upphandlingen. En överprövning kan företas om upphandlingen inte har skett affärsmässigt, i konkurrens eller på ett icke-diskriminerande sätt, d.v.s. om upphandlingen strider mot någon av de grundläggande reglerna. Om den upphandlande enheten inte har följt lagens regler kan en anbudsgivare få skadestånd för sådan skada som uppkommit på grund av detta.

Bläddra bland juridiska artiklar