Avtalsingående genom auktion


Att ingå ett avtal på auktion är ett speciellt sätt att ingå köpavtal. En auktion innebär att olika acceptanter tävlar mot varandra för att få ingå avtal med säljaren och köpa den utbjudna varan. Det vanligaste är att auktionen börjar med ett lågt bud och fortsätter tills det inte längre kommer några högre bud men det är även möjligt att auktionen börjar med att auktionsförrättaren föreslår ett högre bud och därefter ges lägre bud tills priset antas av en köpare. Vid auktioner kan ett antal viktiga frågor uppkomma och vi skall i denna artikel försöka redogöra för några av dem.

Hur kommer avtalet till stånd?

Vid auktioner är det ofta svårt att försöka bestämma när ett bindande avtal har kommit till stånd. Man kan fråga sig huruvida utropet och inropet är ett anbud och en efterföljande accept eller om det istället är klubbslaget som innebär en accept eller om avtalsbundenheten uppkommer först när auktionen avslutas. Dock är det dessvärre omöjligt att ge ett svar som täcker alla olika situationer. Ibland kan olika omständigheter leda till olika svar. Något som dock kan klarläggas är att ett inrop är att betrakta som en viljeförklaring som är bindande för inroparen. När det gäller utropet är det dock inte lika lätt att säga om detta är bindande. Det finns mycket som tyder på att ett utrop inte skall ses som ett anbud utan istället ett utbud. Detta innebär att utropet inte skulle vara bindande utan istället en uppmaning att lämna anbud. Då blir istället inropet ett anbud och sedan kan bestämmas huruvida inropet skall accepteras eller inte. Därför bör inropet oftast kunnas ses som bindande men om auktionen fortsätter och nya bud lämnas är inroparen i regel inte längre bunden av sitt bud.

Vad betyder klubbslaget?

En viktig fråga som blir aktuell när avtal skall ingås på auktion är vilken betydelse klubbslaget har. Är detta att se som en accept av det senast lämnade budet eller är auktionsförrättaren istället fri att bestämma om avtalet skall ingås? Dock är det väldigt vanligt att ett föremål utropas med fri prövningsrätt. I sådana fall innebär klubbslaget en accept av anbudet och auktionsförrättaren är då bunden på grund av att avtal har kommit till stånd. Skulle auktionsförrättaren härefter fortsätta auktionen och sälja varan till någon annan som lämnat ett högre bud bryter auktionsförrättaren mot avtalet. Detta leder till att auktionsförrättaren kan komma att bli skadeståndsskyldig på grund av att inroparen lidit skada av att avtalet brutits. Exempel på skadestånd som kan utgå i sådana fall är ersättning för att inroparen har blivit tvungen att ge ett högre pris för en liknande vara någon annanstans, d.v.s. ersättning för prisskillnaden. Om föremålet utropas till ovillkorlig försäljning, vilket också är vanligt vid auktioner uppkommer avtalet istället i och med det högsta budet och klubbslaget är endast en bekräftelse av detta. I sådana fall är det ursprungliga utropet att ses som ett anbud istället för utbud.

Bläddra bland juridiska artiklar