Ansökan om utsökning


För att säkerställa verkställighet av en dom eller ett beslut kan vissa tvångsåtgärder vidtas gentemot den som, genom domen eller beslutet, har förpliktigats till något. Det är Kronofogdemyndigheten, KFM som ansvarar för verkställigheten av domen eller beslutet. Dock finns det inte någon möjlighet att vidta tvångsåtgärder mot den förpliktigade parten direkt efter domen eller beslutet. För att KFM skall kunna vidta tvångsåtgärder, vilka allmänt betecknas som utsökning, gentemot den förpliktigade förutsätts att det först finns ett utsökningsmål. Några tvångsåtgärder skall nämligen inte vidtas mot den som självmant följer domen eller beslutet. För att ett utsökningsmål skall uppkomma förutsätts dessutom i regel att en ansökan härom lämnas in till KFM av den berättigade parten, i utsökningsmål kallad sökanden.

Krav på ansökan för uppkomst av ett utsökningsmål

För att ett utsökningsmål skall uppkomma krävs vidare att sökanden genom sin ansökan har krävt verkställighet. En ansökan kan göras antingen muntligen eller skriftligen eller, om tillstånd lämnas av KFM, på elektronisk väg. Om sökanden gör en skriftlig ansökan skall ansökan undertecknas av sökanden och sökandens ombud, om ombud finns. Om sökanden istället gör en muntlig ansökan skall KFM anteckna sökandens ansökan. Detta sker i praktiken genom att en ansökningsblankett, som finns hos KFM, fylls i och sedan undertecknas av sökanden. Vid mål om betalningsföreläggande eller handräckning sker verkställighet av KFM självmant. Dock skall verkställighet inte ske om sökanden specifikt anger att sökanden inte vill att verkställighet skall ske. I annat fall anses ansökan om verkställighet automatiskt gjord då utslaget meddelas, d.v.s. då domen eller beslutet meddelas.

Vad ansökan skall innehålla

Sökanden måste i sin ansökan ange vilken åtgärd sökanden vill att KFM skall företa. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas handräckning, utmätning och avhysning. Vidare skall sökanden lämna in en så kallad exekutionstitel till KFM. Exekutionstiteln bevisar både att det är sökanden som är berättigad och vad sökanden är berättigad till. En exekutionstitel utgörs vidare av den dom eller det beslut där förpliktelsen finns. I regel skall en exekutionstitel alltid ges in till KFM men i vissa fall görs undantag härifrån. Om utslag i mål om betalningsföreläggande skall verkställas omedelbart finns exekutionstiteln redan hos KFM och behöver därför inte bifogas i ansökan. Vidare brukar domstolarna skicka domar och strafförelägganden som rör skadestånd på grund av brott självmant och i sådana fall behöver sökanden endast hänvisa till domen. Dessutom gäller att om ansökan görs via dator behöver exekutionstiteln inte lämnas in, om den avser ett betalningsföreläggande. Slutligen kan nämnas att om ansökan grundas på ett fordringsbevis, eller liknande, skall detta i regel bifogas ansökan i original.

Avvisning och avslag av ansökan

Om ansökan är bristfällig skall sökanden ges möjlighet att komplettera ansökan. Vidare gäller att innan ansökan avvisas måste sökanden informeras om att ansökan kommer avvisas om komplettering av ansökan inte sker. Ett avvisningsbeslut kan vidare fattas när det finns någon formell brist i ansökan. Som exempel på sådan brist kan nämnas att sökanden inte har bifogat någon exekutionstitel till ansökan. I sådana fall skall KFM förelägga sökanden att komplettera ansökan vid risk att ansökan annars avvisas. Dock gäller att om ansökan är felaktig i något materiellt hänseende, som om exempelvis sökanden skulle begära en högre utmätning än vad som gäller enligt exekutionstiteln skall avvisning inte ske. Istället skall KFM avslå ansökan till den del ansökan är felaktig. Den del av ansökan som täcks av exekutionstiteln behandlas som vanligt medan den del av ansökan som saknar täckning i exekutionstiteln skall avslås. Vidare kan KFM under handläggningen fatta beslut om avslag om hinder mot utsökning skulle uppkomma, till exempel för att invändningar mot utsökningen har framförts.

Bläddra bland juridiska artiklar